16. 10. 2014
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie

Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne  záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 (ďalej VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo na konkrétnu akciu v roku 2015, aby do 30. novembra 2014 podali žiadosť o dotáciu na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií upravuje uvedené VZN. Žiadateľmi môžu byť i neziskové organizácie a občianske združenia. 

Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti  všetky požadované údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 VZN. V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní. Organizácie, ktoré v súlade so zmluvou vyúčtujú dotáciu poskytnutú na rok 2014 v mesiaci december 2014, doložia čestné vyhlásenie o tom, že nemajú voči mestu žiadne záväzky, až súčasne s vyúčtovaním poskytnutej dotácie. 

Text VZN a vzor žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty alebo u M. Jurdákovej v Klientskom centre MsÚ.

Športové kluby a organizácie pôsobiace v športe budú podávať žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť v roku 2015 v termíne do 31. januára 2015. Výzva pre športové organizácie bude zverejnená v decembri 2014.

MsÚ

 

 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok