18. 10. 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017
Mestský úrad Malacky podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2011  o  dotačnej  a grantovej   politike  mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2015 (ďalej VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo na konkrétnu akciu v roku 2017, aby do 30. novembra 2016 podali žiadosť o dotáciu na adresu:

Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky


     
Spôsob  a podmienky  poskytovania  dotácií  upravuje  uvedené VZN. Žiadateľmi  môžu  byť i neziskové organizácie a občianske združenia.

Žiadatelia  sú povinní poskytnúť  v žiadosti  všetky požadované údaje a doložiť prílohy v súlade § 5 VZN. 

Žiadosť na rok 2017 bude obsahovať okrem náležitostí podľa § 5 VZN ako prílohu aj výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Žiadateľ – právnická osoba tak v súlade s platnou legislatívou preukáže splnenie podmienky pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtu mesta.  V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie do 10 pracovných dní.

Organizácie, ktoré v súlade so zmluvou vyúčtujú dotáciu poskytnutú na rok 2016 v mesiaci december 2016, doložia čestné vyhlásenie o tom, že nemajú voči mestu žiadne záväzky, až súčasne s vyúčtovaním poskytnutej dotácie.

Text VZN a vzor žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty alebo u referentky Marie Jurdákovej v Klientskom centre MsÚ.
    
Športové  kluby  a organizácie  pôsobiace v  športe  budú podávať žiadosť o poskytnutie dotácie
na  činnosť v roku 2017 v termíne do 31. januára 2017. Výzva pre športové organizácie bude zverejnená v decembri 2016.
                                                                                                   

                                                                                                             Ing. Ľubica Čikošová
                                                                                                                prednostka MsÚ
 

                                                                                                 


 
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok