30. 9. 2014
Výsledky prieskumu o PHSR mesta Malacky

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách informovalo o priebežných výsledkoch prieskumu verejnej mienky, uskutočneného za účelom prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2014 – 2020 (stav k 11. 9. 2014), do ktorého sa zapojilo 108 respondentov.

Z hľadiska vekovej štruktúry mala najsilnejšie zastúpenie skupina respondentov v produktívnom veku. Najmenej zastúpenými skupinami obyvateľov boli respondenti vo vekových kategóriách 15 – 17 a 70 a viac rokov. Z pohľadu dosiahnutého vzdelania skončila na prvom mieste skupina vysokoškolsky vzdelaných respondentov. Túto skupinu reprezentovalo 39 respondentov, čo predstavuje 36 % z celkového počtu.

V štruktúre respondentov podľa ekonomickej aktivity sa stala dominantným víťazom skupina respondentov v pracovnom pomere. 48% z celkového počtu. Z pohľadu socio-demografickej štruktúry respondentov predstavoval typického respondenta muž v pracovnom pomere vo veku 24-44 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním.

Oblasť životného prostredia
V oblasti životného prostredia respondenti označili za veľmi dobrý stav napojenosti domácností na kanalizáciu. Naopak, za veľmi zlé označili povedomie obyvateľstva o ochrane životného prostredia. Za nevyhovujúcu respondenti označili i čistotu verejných priestranstiev a kvalitu verejnej zelene.

Sociálna oblasť
V sociálnej oblasti respondenti uviedli ako najviac nevyhovujúci stav bezpečnosti v meste, dostupnosť a kvalitu vzdelávania, dostupnosť a kvalitu zdravotníckych služieb. Veľmi zlá je dostupnosť sociálneho bývania. Veľmi dobrý stav kultúrno–spoločenského života.
Respondenti výrazne označili za veľmi zlý stav parkovacej politiky v meste. Nevyhovujúci je i stav turistickej infraštruktúry a služieb a stav dopravnej infraštruktúry (cesty a železnice). Za dobrý respondenti označili dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily.

Oblasť životného prostredia
Najdôležitejší z pohľadu rozvoja mesta respondenti označili za veľmi dôležité dobudovanie kanalizácie a zníženie emisií.

Sociálna oblasť
Dôležitosť rozvojových aktivít v sociálnej oblasti je najrozmanitejšia. Za veľmi dôležitú respondenti označili:
• zvýšenie kapacít MŠ
• zriadenie strednej odbornej školy
• zvýšenie zamestnanosti v meste
• zvýšenie dostupnosti lekárskej starostlivosti

Hospodárska oblasť
V hospodárskej oblasti respondenti považujú za veľmi dôležité odkloniť dopravu z centra mesta, vybudovanie parkovacích miest a výstavbu a rekonštrukciu ciest a chodníkov. Za dôležité považujú zatraktívnenie mesta z pohľadu cestovného ruchu a dokončenie rekonštrukcie kaštieľa.

Prieskum verejnej mienky pokračuje aj naďalej. Zapojiť sa môže každý, kto má trvalý pobyt na území mesta. Dotazník nájdete na recepcii MsÚ a v Malackom hlase č. 17.

-msú-

K téme sme už uverejnili:

10. 9. 2014 Máte posledné dni na vyjadrenie názoru

18. 8. 2014 Zapojte sa do dotazníka k tvorbe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok