18. 12. 2013
Vyjadrite sa k územnému plánu

Mesto Malacky oznamuje občanom, že v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov zabezpečilo spracovanie zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské). V súlade s § 20 ods. 3 príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje v termíne od 12.12.2013 do 12.01.2014 verejné prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské).

Návrh zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské) je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Malackách alebo tu v elektronickej verzii.

Stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť v termíne do 12.01.2014 na adrese: Mesto Malacky – Mestský úrad, Radlinského 1175/1, 901 01 Malacky. Na pripomienky zaslané po tejto lehote sa neprihliada.

Pre vlastníkov parciel v lokalite, ktorej sa územný plán dotýka, má toto oznámenie povahu verejnej vyhlášky.
Rozsah územia zóny je znázornený v prílohe.


Poučenie pre občanov:

Vážení spoluobčania,

Mesto Malacky zabezpečilo spracovanie Návrhu zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské)  v súlade s platným územným plánom mesta Malacky.    

V prípade, že máte záujem vyjadriť sa k predloženej dokumentácii, môžete tak urobiť v lehote, ktorá je uvedená na verejnej vyhláške. Na to, aby Vaše stanoviská mohli byť riadne vzaté do úvahy, riaďte sa, prosím, nižšie uvedenými pokynmi:

  •  K dokumentácii „Návrh zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské)“ sa môžete vyjadrovať len písomnou formou a to vlastným listom alebo zápisom do zošita, ktorý bude k dispozícii počas celej lehoty na Mestskom úrade v Malackách.
  • Vaše vyjadrenie musí obsahovať: meno a priezvisko, kompletnú adresu a v prípade, že sa vyjadrujete z pozície vlastníka konkrétnej parcely, je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva. (Tieto doklady sú potrebné pre presnú identifikáciu Vášho vlastníckeho záujmu.)
  • Vo Vašom stanovisku sa vyjadrujte čo najkonkrétnejšie, tak, aby mohlo byť čo najviac Vašich podnetov využitých pre ďalšie práce na územnom pláne zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské).

Ďakujeme za spoluprácu

Zadanie pre územný plán zóny č. 5 (101,5 kB)
Grafický podklad pre zadanie (2,0 MB)
Verejné prerokovanie návrhu (655,8 kB)

– oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ –

Ďalšie
Šport
7. 12. 2023
Máme majsterku Európy v karate

Doteraz najvýznamnejšieho športového úspech vhistórii Karate klubu TJ Strojár Malacky sa podarilo…

Zobraziť celý článok
Školstvo
7. 12. 2023
Žiaci zo Štúrky pripravili prekvapenie

Druháci atretiaci Základnej školy na Štúrovej ulici dokázali, že vedia myslieť aj na iných…

Zobraziť celý článok