18. 12. 2013
Vyjadrite sa k územnému plánu

Mesto Malacky oznamuje občanom, že v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov zabezpečilo spracovanie zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské). V súlade s § 20 ods. 3 príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje v termíne od 12.12.2013 do 12.01.2014 verejné prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské).

Návrh zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské) je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Malackách alebo tu v elektronickej verzii.

Stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť v termíne do 12.01.2014 na adrese: Mesto Malacky – Mestský úrad, Radlinského 1175/1, 901 01 Malacky. Na pripomienky zaslané po tejto lehote sa neprihliada.

Pre vlastníkov parciel v lokalite, ktorej sa územný plán dotýka, má toto oznámenie povahu verejnej vyhlášky.
Rozsah územia zóny je znázornený v prílohe.


Poučenie pre občanov:

Vážení spoluobčania,

Mesto Malacky zabezpečilo spracovanie Návrhu zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské)  v súlade s platným územným plánom mesta Malacky.    

V prípade, že máte záujem vyjadriť sa k predloženej dokumentácii, môžete tak urobiť v lehote, ktorá je uvedená na verejnej vyhláške. Na to, aby Vaše stanoviská mohli byť riadne vzaté do úvahy, riaďte sa, prosím, nižšie uvedenými pokynmi:

  •  K dokumentácii „Návrh zadania pre územný plán zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské)“ sa môžete vyjadrovať len písomnou formou a to vlastným listom alebo zápisom do zošita, ktorý bude k dispozícii počas celej lehoty na Mestskom úrade v Malackách.
  • Vaše vyjadrenie musí obsahovať: meno a priezvisko, kompletnú adresu a v prípade, že sa vyjadrujete z pozície vlastníka konkrétnej parcely, je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva. (Tieto doklady sú potrebné pre presnú identifikáciu Vášho vlastníckeho záujmu.)
  • Vo Vašom stanovisku sa vyjadrujte čo najkonkrétnejšie, tak, aby mohlo byť čo najviac Vašich podnetov využitých pre ďalšie práce na územnom pláne zóny č. 5 – Malacky (Konopiská, Pánsky majetok, Panské).

Ďakujeme za spoluprácu

Zadanie pre územný plán zóny č. 5 (101,5 kB)
Grafický podklad pre zadanie (2,0 MB)
Verejné prerokovanie návrhu (655,8 kB)

– oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ –

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok