3. 4. 2014
Vyjadrite sa k územnému plánu

Mesto Malacky oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 4. apríla do 4. mája 2014 verejné prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Malacky.

Prerokovanie s občanmi a obyvateľmi riešeného územia sa uskutoční 28. apríla (pondelok) o 17.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu (Radlinského 1). Na prerokovaní bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa.

Do Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Malacky je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách od 4. apríla do 4. mája v stránkových dňoch na prízemí, číslo kancelárie 105 alebo tu v elektronickej verzii. 

Stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť do 5. 5. 2014 na adrese: Mesto Malacky – mestský úrad, OÚRŽP, Radlinského 1175/1, 901 01 Malacky. Na pripomienky zaslané po tejto lehote sa neprihliada.

Poučenie pre občanov:

Vážení spoluobčania,

Mesto Malacky zabezpečilo spracovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Malacky podľa predložených požiadaviek tak, ako sú uvedené v textovej časti návrhu.

V prípade, že máte záujem vyjadriť sa k predloženej dokumentácii, môžete tak urobiť v lehote, ktorá je uvedená na verejnej vyhláške. Na to, aby vaše stanoviská mohli byť riadne vzaté do úvahy, riaďte sa, prosím, nižšie uvedenými pokynmi:

•  K dokumentácii „Návrh zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Malacky“ sa môžete vyjadrovať len písomnou formou, a to vlastným listom alebo zápisom do zošita, ktorý bude k dispozícii počas celej lehoty na Mestskom úrade v Malackách.

• Vaše vyjadrenie musí obsahovať: meno a priezvisko, kompletnú adresu a v prípade, že sa vyjadrujete z pozície vlastníka konkrétnej parcely, je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva. (Tieto doklady sú potrebné pre presnú identifikáciu Vášho vlastníckeho záujmu.)

• Vo Vašom stanovisku sa vyjadrujte čo najkonkrétnejšie, tak, aby mohlo byť čo najviac Vašich podnetov využitých pre ďalšie práce na územnom pláne mesta.

Ďakujeme za spoluprácu.

Textová časť

Územný plán mesta Malacky – návrh zmien a doplnokv č. 7 


Výkresová časť

9A (4 MB)

9B (87 MB)

10 (10 MB)

11 – 22 (3 MB)

23A (17 MB)

23B (3 MB)

24 (4 MB)

 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok