5. 1. 2015
Vyjadrite sa k návrhu na upokojenie dopravy – verejná diskusia!

Mesto Malacky, oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ predkladá na verejnú diskusiu obyvateľom mesta návrh na upokojenie dopravy na uliciach Hviezdoslavova a Cesta mládeže. Svoj názor, pozmeňujúce návrhy či pripomienky môžete vyjadriť do 31. januára 2015 osobne na MsÚ u správcu komunikácií V. Končeka (prízemie, č. dv. 105), alebo e-mailom (viliam.koncek@malacky.sk; anna.severova@malacky.sk).

Podnet na upokojenie dopravy na spomenutých uliciach vznikol na základe petície obyvateľov týchto ulíc, doručenej na MsÚ Malacky 5. augusta tohto roku. Petitenti žiadali, aby časť Hviezdoslavovej ulice bola jednosmerná, aby sa úplne zastavila premávka v smere od Inkubátora po Cestu mládeže a vybudovali spomaľovače. Na Ceste mládeže žiadali obmedziť rýchlosť vozidiel v oboch smeroch na 30 km/h na časti ulice, vybudovanie aspoň dvoch spomaľovačov a obmedzenie premávky nákladných vozidiel a poľnohospodárskych strojov len na zásobovanie.

Petíciu prerokovalo mestské zastupiteľstvo 25. septembra a uložilo pracovníkom mesta vypracovať možné alternatívy riešení a prerokovať ich s petičným výborom. Na spoločných rokovaniach išlo o zosúladenie požiadaviek obyvateľov ulíc s reálnymi možnosťami riešenia vzhľadom na ustanovenia cestného zákona. Vzniklo niekoľko kompromisných alternatív,  ktoré boli prijateľné pre žiadateľov, a nemala voči nim výhrady ani dopravná komisia. Ich kombináciou po vzájomnej dohode mesto predkladá jeden záverečný návrh na riešenie požiadaviek obyvateľov dotknutých ulíc. Keďže navrhované zmeny sa netýkajú len ľudí, ktorí v danej lokalite žijú, ale všetkých obyvateľov mesta, predkladáme návrhy v grafickej podobe pred ich schválením na verejnú diskusiu.

Aktuálny návrh na upokojenie dopravy

Hviezdoslavova:
– zjednosmernenie ulice v smere od Mierového námestia po Cestu mládeže, pričom
upokojenie dopravy by bolo zabezpečené vyznačením pozdĺžnych parkovacích plôch na oboch stranách vozovky, čím nastane zmena priameho smeru jazdy. To zabezpečí zníženie rýchlosti jazdy vozidiel.
– úprava zvislého aj vodorovného značenia

Cesta mládeže:
– zníženie rýchlosti jazdy umiestnením stredových ostrovčekov – zmena priameho smeru jazdy vložením stredových ostrovčekov (celkovo sú navrhnuté 4 umiestnenia)
– obmedzenie jazdy vozidiel nad 7,5 tony v úseku od Veľkomoravskej po Záhorácku ulicu osadením nového dopravného značenia
– umiestnenie meračov rýchlosti, maximálna povolená rýchlosť na úseku je aktuálne 30 km/h
– návrh umiestnenia nových priechodov pre chodcov

T. Búbelová
 

Prílohy:


Petícia za upokojenie dopravy zo dňa 5. 8. 2014

Materiál na rokovanie MsZ dňa 25. 9. 2014

Grafické návrhy – na verejnú diskusiu


Cesta mládeže 1

Cesta mládeže 2

Cesta mládeže 3

Cesta mládeže 4

Hviezdoslavova 1

Hviezdoslavova 2

Hviezdoslavova 3

Hviezdoslavova 4

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok