27. 4. 2015
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky, ktorá sa uskutoční v rámci mimoriadne zvolaného zasadnutia mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách 2. júna 2015.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
Kvalifikačný predpoklad: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Výhodou je:
– vysokoškolské vzdelanie,
– prax v kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov,
– prax v účtovníctve a rozpočtovníctve.
Náležitosti písomnej prihlášky:
– osobné údaje: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
a kontaktné údaje na uchádzača,
– informácia o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača
a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť,
– súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely voľby
hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov,
– štruktúrovaný životopis,
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená,
– overená fotokópia dokladu o vzdelaní.
Termín doručenia a miesto podávania prihlášok:
Najneskôr do 19. mája 2015 vrátane na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského
2751/1, 901 01 Malacky. Prihlášku doručiť v zalepenej obálke s nápisom:
NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA.
Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustanovením § 18a
ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 41 až
43 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.

Ďalšie
Šport
Podujatia
24. 6. 2024
Pozývame na Street Floorball Cup

Do Malaciek mieri jedinečný florbalový zážitok. Vsobotu 29. júna ožije areál ZŠ Dr. J. Dérera…

Zobraziť celý článok
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok