27. 4. 2015
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky, ktorá sa uskutoční v rámci mimoriadne zvolaného zasadnutia mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách 2. júna 2015.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
Kvalifikačný predpoklad: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Výhodou je:
– vysokoškolské vzdelanie,
– prax v kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov,
– prax v účtovníctve a rozpočtovníctve.
Náležitosti písomnej prihlášky:
– osobné údaje: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
a kontaktné údaje na uchádzača,
– informácia o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača
a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť,
– súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely voľby
hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov,
– štruktúrovaný životopis,
– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená,
– overená fotokópia dokladu o vzdelaní.
Termín doručenia a miesto podávania prihlášok:
Najneskôr do 19. mája 2015 vrátane na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského
2751/1, 901 01 Malacky. Prihlášku doručiť v zalepenej obálke s nápisom:
NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA.
Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustanovením § 18a
ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 41 až
43 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok