17. 4. 2014
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Malacky
Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade s § 18a ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 41 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ

1.    Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky, ktorá sa uskutoční v rámci mimoriadne zvolaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách dňa 29. 5. 2014.

2.    Určuje
nasledovné požiadavky, náležitosti prihlášky a ostatné podmienky:

2.1    Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
2.1.1    Ukončené minimálne úplné  stredné vzdelanie

Výhodou je:
    vysokoškolské vzdelanie
    prax v kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov
    prax v účtovníctve a rozpočtovníctve

2.1.2    Bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z RT nie starším ako tri mesiace

2.2 Náležitosti písomnej prihlášky:
2.2.1 Osobné údaje: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a kontaktné údaje na uchádzača

2.2.2 Informáciu o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

2.2.3 Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

2.2.4 Štruktúrovaný životopis

2.2.5 Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

2.2.6 Doklad o vzdelaní

2.3 Termín doručenia a miesto podávania prihlášok:
Najneskôr do 14. 5. 2014, vrátane na adresu:
Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Prihlášku doručiť v zalepenej obálke s nápisom: „NEOTVÁRAŤ –  VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA“

2.4 Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§ 41 až 43 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.


RNDr. Jozef Ondrejka
primátor mesta
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok