17. 4. 2014
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Malacky
Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade s § 18a ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 41 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ

1.    Vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra mesta Malacky, ktorá sa uskutoční v rámci mimoriadne zvolaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke MsÚ v Malackách dňa 29. 5. 2014.

2.    Určuje
nasledovné požiadavky, náležitosti prihlášky a ostatné podmienky:

2.1    Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Malacky:
2.1.1    Ukončené minimálne úplné  stredné vzdelanie

Výhodou je:
    vysokoškolské vzdelanie
    prax v kontrolnej činnosti minimálne 5 rokov
    prax v účtovníctve a rozpočtovníctve

2.1.2    Bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z RT nie starším ako tri mesiace

2.2 Náležitosti písomnej prihlášky:
2.2.1 Osobné údaje: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a kontaktné údaje na uchádzača

2.2.2 Informáciu o podnikaní alebo výkone inej zárobkovej činnosti uchádzača a členstvo v riadiacich alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

2.2.3 Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

2.2.4 Štruktúrovaný životopis

2.2.5 Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

2.2.6 Doklad o vzdelaní

2.3 Termín doručenia a miesto podávania prihlášok:
Najneskôr do 14. 5. 2014, vrátane na adresu:
Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Prihlášku doručiť v zalepenej obálke s nápisom: „NEOTVÁRAŤ –  VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA“

2.4 Spôsob a výkon voľby hlavného kontrolóra:
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Malacky sa uskutoční v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§ 41 až 43 Rokovacieho poriadku MsZ a komisií MsZ.


RNDr. Jozef Ondrejka
primátor mesta
Ďalšie
Šport
Podujatia
24. 6. 2024
Pozývame na Street Floorball Cup

Do Malaciek mieri jedinečný florbalový zážitok. Vsobotu 29. júna ožije areál ZŠ Dr. J. Dérera…

Zobraziť celý článok
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok