29. 11. 2019
Vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Mesto Malacky na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu štyrmi rovnocennými spôsobmi:
•    osobne,
•    v listinnej forme,
•    elektronicky (e-mailom),
•    prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom.


Postupy pri jednotlivých spôsoboch žiadania

OSOBNE: najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020) v úradných hodinách Mestského úradu v Malackách. Mesto Malacky vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V LISTINNEJ FORME:
tak, aby žiadosť bola doručená mestu Malacky (Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky), najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2. 2020),

ELEKTRONICKY (e-mailom):
a)    vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken)  alebo
b)    v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy,

tak, aby žiadosť bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2. 2020).

Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: volby@malacky.sk alebo podatelna@malacky.sk.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál,
odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
priamo na mestskom úrade.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi:
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.
Mesto Malacky zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu (ak v žiadosti   neuvedie inú korešpondenčnú adresu) najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz sa doručí doporučenou zásielkou DO VLASTNÝCH RÚK.

PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

MV SR

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok