22. 5. 2015
Výberové konanie - vedúci Útvaru komunikácie a vonkajších vzťahov – hovorca mesta

Mesto Malacky  v súlade s ustanovením  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci Útvaru komunikácie a vonkajších vzťahov – hovorca mesta.

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: podľa dohody
Rámcová náplň práce:
Zabezpečovanie internej a externej komunikácie mesta vo vzťahu k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom, vydávanie oficiálnych stanovísk v mene primátora a mestského úradu do masmédií, vydávanie pravidelných tlačových správ o činnosti mesta, koordinovanie redakčnej činnosti, tvorby a aktualizácie webového sídla mesta, elektronizácie služieb a procesov mestského úradu, marketingových aktivít mesta a prezentácia mesta doma a v zahraničí.

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného zamerania, žurnalistika 

Iné kritériá a požiadavky
• prax v oblastí médií minimálne 5 rokov,
• riadiaca prax minimálne 1 rok,
• prehľad v oblasti mediálnej legislatívy,
• znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosti MS Office,
• organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – vedúci Útvaru komunikácie a vonkajších vzťahov – hovorca mesta – neotvárať najneskôr do 15. júna 2015 do 12.00 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok