22. 4. 2015
Výberové konanie - riaditeľ materskej školy

Mesto Malacky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
–  úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v súlade s časťou I. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
–  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné požadované predpoklady:
–  bezúhonnosť,
–  zdravotná spôsobilosť,
–  ovládanie štátneho jazyka,
–  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
–  predloženie návrhu koncepcie rozvoja Materskej školy, Jána Kollára 896 v Malackách,
   (Súčasťou školy je päť elokovaných pracovísk, čo je potrebné v návrhu zohľadniť.)
–  prehľad  v školskej legislatíve,
–  organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
–  prax v riadiacej pozícii je výhodou.
Požadované doklady na výberové konanie:
–  žiadosť o účasť na výberovom konaní, 
–  overená kópia dokladu o vzdelaní,
–  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
–  podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt),
–  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
–  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
–  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
–  vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu 4 strán).

Žiadosť  o účasť  na výberovom  konaní s priloženými  požadovanými  dokladmi je  potrebné  doručiť  do
13. mája 2015 do 17.00 h
na adresu Mesto Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v  obálke s označením Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ MŠ. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Termín, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok