5. 1. 2015
Výberové konanie na riaditeľa príspevkovej organizácie mesta AD HOC
Primátor mesta Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Malacky AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky.

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť

Výhodou sú:
• VŠ vzdelanie ekonomického, právneho alebo športového zamerania
• prax v riadení
• prax vo verejnej správe
• znalosť minimálne jedného svetového jazyka
• organizačné a komunikačné schopnosti
• skúšky ECDL
• vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu
• overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme
• návrh koncepcie rozvoja športových zariadení v správe AD HOC Malacky

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30. januára 2015 na adresu Mesto Malacky, sekretariát úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ AD HOC MALACKY“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Termín, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na
výberovom konaní, oznámené písomne najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Malackách 18. 12. 2014
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok