3. 3. 2016
Výberové konanie na obsadenie pozície vedúci útvaru výstavby a životného prostredia

Mesto Malacky  v súlade s ustanovením § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci útvaru výstavby a životného prostredia.

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:         Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky
Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu:                 podľa dohody

Rámcová náplň práce: Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, životného prostredia, ochrany krajiny a prírody, odpadového hospodárstva, vody a ovzdušia, pozemných komunikácií a cestnej dopravy.

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebné alebo právne 

Iné kritériá a požiadavky
• odborná prax minimálne 3 roky, prax vo verejnej správe výhodou
• vítaná znalosť stavebného práva
• znalosť platných právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy a štátnej správy
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť
• znalosti MS Office
• znalosť cudzieho jazyka výhodou
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita
• vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov
• overená kópia dokladu o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti
• súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Vedúci útvaru výstavby a životného prostredia – neotvárať“ najneskôr do 22. marca 2016 na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 10. 2023
Z Malaciek do Sydney

Žije, pracuje, tvorí aužíva si život vAustrálii. Malačianka Natália Chabadová (32) odišla pred…

Zobraziť celý článok
Školstvo
2. 10. 2023
Stredné školy na jednom mieste. Nenechajte si ujsť Deň župných škôl v Bory Mall 

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste.…

Zobraziť celý článok