3. 3. 2016
Výberové konanie na obsadenie pozície vedúci útvaru výstavby a životného prostredia

Mesto Malacky  v súlade s ustanovením § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci útvaru výstavby a životného prostredia.

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:         Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky
Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu:                 podľa dohody

Rámcová náplň práce: Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, životného prostredia, ochrany krajiny a prírody, odpadového hospodárstva, vody a ovzdušia, pozemných komunikácií a cestnej dopravy.

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebné alebo právne 

Iné kritériá a požiadavky
• odborná prax minimálne 3 roky, prax vo verejnej správe výhodou
• vítaná znalosť stavebného práva
• znalosť platných právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy a štátnej správy
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť
• znalosti MS Office
• znalosť cudzieho jazyka výhodou
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita
• vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov
• overená kópia dokladu o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti
• súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Vedúci útvaru výstavby a životného prostredia – neotvárať“ najneskôr do 22. marca 2016 na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok