14. 5. 2015
Výberové konanie na obsadenie pozície vedúci oddelenia právneho

Mesto Malacky v súlade s ust.  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci Oddelenia právneho Mestského úradu Malacky.

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: podľa dohody

Rámcová náplň práce:
Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti správy a hospodárenia s majetkom mesta, právnej agendy a priestupkového konania, verejného obstarávania, správy bytov a rozvoja bývania.

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnická fakulta

Iné kritériá a požiadavky
• odborná prax minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou
• riadiaca prax výhodou
• znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy
• teoretická a praktická orientácia v oblasti správneho, občianskeho, obchodného a pracovného práva
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť
• znalosti MS Office
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita
• vodičský preukaz skupiny B
• znalosť cudzieho jazyka výhodou

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na výberovom konaní
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov
• overená kópia dokladu o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia právneho – neotvárať“ najneskôr do 3. júna 2015 do 12.00 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
                                                                                                 
                                                                           
                                                                          

 

 

 

 

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok