18. 11. 2022
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Malacky výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky s predpokladaným nástupom do funkcie od 1. februára 2023.

Kvalifikačné predpoklady: 

– kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 3 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

– najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania 

Iné požiadavky a kritériá: 

– bezúhonnosť

– zdravotná spôsobilosť

– ovládanie štátneho jazyka

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– predloženie návrhu koncepcie rozvoja Centra voľného času v Malackách

– organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

– výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy školského zariadenia  

Požadované doklady: 

– žiadosť o účasť na výberovom konaní

– podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov

– overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 

– potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

– vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba) 

– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

– návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času v Malackách (najviac v rozsahu 4 strán)- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
       

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 9. decembra 2022 do 11.30 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 9. 12. 2022. Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Ďalšie
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok
Šport
7. 2. 2023
Záhoráci nezvládli ťažký zápas o play-off. Tréner Čirič: Hráči sú úžasní

Hádzanári Stupavy a Malaciek nezvládli jeden z kľúčových zápasov o postup do play-off, keď na…

Zobraziť celý článok