18. 11. 2022
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Malacky výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky s predpokladaným nástupom do funkcie od 1. februára 2023.

Kvalifikačné predpoklady: 

– kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 3 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

– najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania 

Iné požiadavky a kritériá: 

– bezúhonnosť

– zdravotná spôsobilosť

– ovládanie štátneho jazyka

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– predloženie návrhu koncepcie rozvoja Centra voľného času v Malackách

– organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

– výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy školského zariadenia  

Požadované doklady: 

– žiadosť o účasť na výberovom konaní

– podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov

– overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 

– potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

– vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba) 

– lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

– návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času v Malackách (najviac v rozsahu 4 strán)- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
       

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 9. decembra 2022 do 11.30 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 9. 12. 2022. Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok