14. 3. 2014
Výberové konania na miesta riaditeľov škôl
Mesto Malacky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konania:

– na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky

– na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, M. Rázusa 30, Malacky

– na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky

Podrobné informácie sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na elektronickej úradnej tabuli na www.malacky.sk.

-msú-
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok