21. 7. 2022
Voľné pracovné miesto – asistent učiteľa

Názov a adresa zamestnávateľa:Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy ZŠ Dr. J. Dérera informuje o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca (PZ): 
– pracovná pozícia: asistent učiteľa (pedagogický asistent)


Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup do zamestnania je 25. 8. 2022.


Platové podmienky: V zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe uvedeného zákona.


Predpoklady na výkon pracovnej činnosti: a) kvalifikačné predpoklady, b) bezúhonnosť, c) zdravotná spôsobilosť, d) ovládanie štátneho jazyka.


Zoznam požadovaných dokladov: – žiadosť o prijatie do pracovného pomeru – profesijný životopis, – doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, – súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Z. z.
Svoju žiadosť s profesijným životopisom zasielajte do 29. 7. 2022 poštou alebo osobne na adresu: ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na adresu zsderera.riaditelka@dererka.sk. Tel. kontakt: 034/772 22 81. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor. 

ZŠ Dr. J. Dérera

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok