11. 11. 2022
Voľná pracovná pozícia - samostatný odborný referent výstavby

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na útvare výstavby a životného prostredia.  
Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT VÝSTAVBY – STAVEBNÝ ÚRAD

Informácie o pracovnom mieste
Rámcová náplň práce: príprava rozhodnutí, opatrení a iných písomností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zabezpečovanie všetkých úkonov s tým súvisiacich
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania na materskej a rodičovskej dovolenke
Termín nástupu: 1. 1. 2023
Platové podmienky: nástupný plat minimálne 1.200,- € brutto/mesiac v závislosti podľa odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia osobného príplatku k platu
Kvalifikačné predpoklady ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa stavebného, architektonického a právneho zamerania

Iné kritériá a požiadavky

– občianska bezúhonnosť

– osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov výhodou

– znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch uvedených v rámcovej náplni práce výhodou

– znalosť práce s PC (MS Office, Internet)

– samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť

– osobné a morálne predpoklady   

– vodičský preukaz skupiny B                          

Zoznam požadovaných dokladov

– žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača

– štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu

– kópia dokladu o vzdelaní 

Dátum a miesto podania žiadosti: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 25. novembra 2022 na adresu: Mesto Malacky,  Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok