7. 1. 2020
VOĽBY DO NR SR 2020: žiadosť o voľbu poštou (zo zahraničia) je možné podať už len do piatka 10. januára
Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Malacky a v čase volieb do NR SR bude mimo územia republiky, môže požiadať o voľbu poštou.
 
Žiadosť o voľbu poštou môže poslať:
 
PÍSOMNE (v listinnej forme) na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.
ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu: volby@malacky.sk alebo podatelna@malacky.sk

Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.
 
Žiadosť o voľbu poštou (nájdete ju na stránke www.malacky.sk pod banerom Voľby do národnej rady Slovenskej republiky) musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
– meno a priezvisko
– rodné číslo
– adresu trvalého pobytu
– adresu miesta pobytu v cudzine
 
Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred termínom volieb na adresu miesta jeho pobytu v zahraničí:
– obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta Malacky
– hlasovacie lístky
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, vypísanou adresou mesta Malacky  ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa)
– poučenie o spôsobe hlasovania
 
Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou mesta Malacky a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ (volič).
 
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu Malacky najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami. 
 
-red-
Ďalšie
Šport
20. 3. 2023
Tamara Radovičová: z Maliny do obrovskej hĺbky na jeden nádych

Tamara Radovičová má 33 rokov, pochádza zMalaciek, no už tri roky žije vTrnave. Splávaním začínala…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
17. 3. 2023
Zberači sú opäť v teréne. Pridajte sa aj vy!

Dobrovoľníci amilovníci prírody, zoskupení pod hlavičkou Malackých zberačov, sa opäť vydávajú do…

Zobraziť celý článok