14. 1. 2016
Voľba poštou (zo zahraničia)

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Malacky a v čase volieb do NR SR bude mimo územia republiky, môže požiadať o voľbu poštou.

Žiadosť o voľbu poštou môže poslať:
– písomne (v listinnej forme) na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 15. januára 2016.
– elektronicky (e-mailom) na adresu: andrea.batkova@malacky.sk alebo msu@malacky.sk. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 15. januára 2016.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
– meno a priezvisko
– rodné číslo
– adresu trvalého pobytu
– adresu miesta pobytu v cudzine

Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred termínom volieb na adresu miesta jeho pobytu v zahraničí:
– obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta Malacky
– hlasovacie lístky
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou mesta Malacky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa)
– poučenie o spôsobe hlasovania

Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou mesta Malacky a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ (volič).

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu Malacky najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami, t. j. v piatok 4. marca 2016.

-podľa informácií MV SR spracovala Ľ. Pilzová-

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok