9. 3. 2022
Vojna na Ukrajine: mesto je pripravené reagovať a pomôcť
Na území Slovenskej republiky je od soboty 26. februára vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov pred vojnou na Ukrajine. Aj samospráva Malaciek je pripravená reagovať a v prípade potreby pomôcť utečencom i svojim obyvateľom. Všetky kroky sú koordinované s okresným úradom.
Informácie, uvedené v tomto článku, slúžia na informovanie verejnosti, a nie na vyvolávanie paniky. Krízové plány slúžia na situácie, ktoré môžu, ale aj nemusia nastať. Preto prosíme obyvateľov mesta, aby zachovali pokoj. 

Ubytovacie kapacity pre utečencov
V Malackách sú vytipované ubytovacie kapacity zo strany štátu, ktoré sa budú obsadzovať prednostne. Ak sa zaplnia, mesto má pripravené núdzové ubytovanie pre utečencov v športovej hale Malina (maximálne 200 ľudí) a v stolnotenisovej hale (maximálne 50 ľudí). Bude pre nich zabezpečené stravovanie prostredníctvom vybraných stravovacích prevádzok. Mesto tiež zabezpečí zaradenie detí do škôl. 

Nevyhnutná ochrana Malačanov
Pre prípad nevyhnutnej ochrany obyvateľov má mesto vypracovaný Plán ochrany obyvateľstva a Plány evakuácie a ukrytia. Na území mesta sa nenachádzajú odolné ani plynotesné úkryty, ktoré uvádza vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 (o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany). 
Ukrytie obyvateľov je podľa tejto vyhlášky riešené budovaním tzv. jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne – tie musia spĺňať stanovené kritéria. Ak nie sú k dispozícii, ukrytie obyvateľstva sa zabezpečuje v ochranných priestoroch budov (pivnice, suterény, podzemné garáže, prvé nadzemné podlažia). Hlavnou požiadavkou je ich dokonalé utesnenie. Ochrana pred kontamináciou je tým vyššia, čím hlbšie je ochranný priestor zapustený do zeme. Odporúča sa prednostne využívať veľké miestnosti s malým počtom okien a dverí, ktoré nie sú v rohu budov a ktoré susedia s ďalšími miestnosťami vhodnými na ochranné priestory. Vhodné je, ak sú blízko kúpeľne a sociálne zariadenia.

Ak by hrozil nedostatok životne dôležitých tovarov 
Môže nastať situácia, že okresný úrad vyhlási mimoriadne regulačné opatrenia pre životne dôležité tovary. V taktom prípade sa tieto tovary budú vydávať na základe odberných oprávnení, zjednodušene povedených, výdajných lístkov. Mesto zabezpečí 12 výdajných miest, ktoré budú totožné s volebnými miestnosťami. V nich sa budú obyvateľom mesta vydávať lístky pre odber životne dôležitých tovarov. 

Štátom nariadená evakuácia do Malaciek 
Ak štát nariadi evakuáciu ľudí z iných regiónov do Malaciek, mesto má podľa nariadenia okresného úradu povinnosť ubytovať 9-tisíc evakuovaných. V takom prípade je samospráva schopná zabezpečiť im stravovanie. 

Opakovane prosíme obyvateľov, aby zachovali pokoj. Všetkým Malačanom ďakujeme za podporu pre Ukrajinu, ktorú preukazujú účasťou na materiálnych zbierkach alebo finančnými príspevkami na účty overených a spoľahlivých organizácií. 

 
MsÚ Malacky
 
Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok