8. 9. 2010
Verejné prerokovanie bez záujmu obyvateľov
V utorok v podvečerných hodinách sa uskutočnilo verejné prerokovanie územného plánu zóny Sadová. Ide o súkromné pozemky, na ktorých má vzniknúť 60 stavebných parciel pre rodinné domy. Prerokovania sa zúčastnilo 8 obyvateľov nášho mesta.

So zástupcom spracovateľa a vedúcou oddelenia územného rozvoja a životného prostredia riešili predovšetkým odhlučnenie novej obytnej zóny od diaľnice, jej napojenie na samostatné komunikácie, šírku komunikácií vo vnútorných blokoch zóny, ako aj vyriešenie plôch zelene, ktorá by sa tam mala nachádzať. Taktiež boli vznesené pripomienky týkajúce sa disproporcie medzi územným plánom mesta a danej zóny pri rozlohe jednotlivých pozemkov. Zástupcom obyvateľov okolitej časti mesta sa nepozdávalo navrhované riešenie odhlučnenia, ktoré spracovala spoločnosť po realizácii akustickej štúdie, za dostačujúce. Riešili aj otázku, kto bude financovať realizáciu odhlučnenia.
Taktiež žiadali o zohľadnenie plánovaného tretieho jazdného pruhu diaľnice a prípadného obchvatu mesta v danej štúdii. Trápil ich aj potenciálny vzhľad jednotlivých domov. Polemizovali o tom, či by nebolo možné spracovanie regulatívu, ktorý by zabezpečil akúsi jednotnú líniu. Bohužiaľ však podľa slov Ing. arch. Vaneka, ktorý zastupoval spracovateľa, naša legislatíva okrem tzv. podlažnosti neumožňuje potenciálnych staviteľov obmedzovať pri  vzhľade ich budúceho domu. Napojenie novej zóny bude realizované cez prvý kruhový objazd na Pezinskej ulici. Čo sa týka zelene padlo niekoľko návrhov. Jedným z nich bola napr. neexistencia plotov pred rodinnými domami. Navrhnuté riešenie zelených pásov medzi cestami a chodníkmi nepovažujú za dostatočné.

Zúčastnení obyvatelia spracujú svoje pripomienky aj písomne a odovzdajú ich na oddelení územného rozvoja a životného prostredia mestského úradu. Túto možnosť majú všetci občania, ktorých výstavba novej lokality zaujíma alebo sa ich týka  až do 26. septembra 2010. Časť dokumentácie je sprístupnená na web stránke mesta a kompletná dokumentácia so všetkými výkresmi je každému k nahliadnutiu v stránkových hodinách na oddelení ÚRŽP mestského úradu číslo dverí 105 alebo 305.
K dokumentácii sa občania môžu vyjadrovať len písomnou formou (listom alebo zápisom do zošita v kancelárii č. 105), pričom tento musí obsahovať meno, priezvisko, kompletnú adresu a v prípade vlastníka konkrétnej parcely je potrebné priložiť kópiu katastrálnej mapy a kópiu listu vlastníctva.
Časť dokumentácie nájdete tu:


/iša/
Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok