22. 7. 2010
Verejná diskusia ku Komunitnému plánu

Mesto Malacky spracovalo návrh Komunitného plánu  sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010 – 2013 v zmysle  § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky je strategický dokument, ktorý v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb na území mesta. Zároveň analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na roky 2010 – 2013. Jedným z východísk pri jeho spracovaní sa stal aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je rozšírenie a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb, zvýšenie ich dostupnosti, skoordinovanie ponuky a potreby v sociálnych službách so zapojením všetkých zainteresovaných subjektov, ako samosprávy – mesta, štátnej správy, mimovládnych organizácií a predovšetkým verejnosti.

Pripomienky k návrhu  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010 – 2013 je možné podávať do 30. septembra 2010 na  Klientske centrum (KC) MsÚ v Malackách, vedúcej oddelenia Mgr. Alene Kmecovej i elektronickou poštou na adresu kmecova@malacky.sk

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010 – 2013 – návrh   
(dokument neprešiel jazykovou korektúrou)

Databáza poskytovateľov sociálnych služieb v meste Malacky

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok