13. 6. 2013
Týždeň globálneho vzdelávania

V dňoch 3. 6. – 7. 6. sa v Gymnáziu v Malackách uskutočnil Týždeň globálneho vzdelávania. Organizácia takéhoto týždňa, v ktorom sú skĺbené rôzne pohľady na globálne vzdelávanie, je súčasťou stratégie na škole, ktorú sme prijali na začiatku školského roka. V tomto týždni si vyučujúci  v rámci vyučovacích hodín začlenili rôzne témy, ktoré sa týkali globálneho vzdelávania do praktického vyučovania.

Hlavným  cieľom bolo  poskytnúť informácie, ktoré uľahčujú porozumenie sociálnym, environmentálnym, ekonomickým a politickým procesom vo svete,  rozvíjať kritické myslenie a formovať globálne občianske postoje študentov.

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení. Jednotlivé témy poskytujú priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňujú uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. Súčasťou je problematika rozvojových krajín a chudoby vo svete, environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, vzdelávanie k ľudským právam v globálnom kontexte.

A tak sme boli svedkami naozaj zaujímavých hodín a foriem vyučovania a prelínania sa tém.
Na niektorých hodinách žiaci prezentovali svoje vlastné pripravené prezentácie. Predviedli témy: energia a jej využitie, ekodomy, globálne problémy v Ázii, Cern a nové technológie a ďalšie. Na iných hodinách  pracovali žiaci s časopismi, slovníkmi, vyhľadávali pojmy, ktoré súviseli s témou globálneho vzdelávania (pomoc deťom v rozvojových krajinách, chudoba ako globálny problém, globalizácia v médiách).

Veľmi zaujímavé a pútavé boli rolové hry a modelové situácie, kde si žiaci priamo „prežili“ príbehy ľudí v rôznych častiach sveta. Tak sme sa napríklad ocitli „v tmavej , zaprášenej krajčírskej dielni kdesi v Indii alebo Thajsku“ , kde v ťažkých podmienkach šili naši študenti džínsy pre známu značku  alebo sme boli „ sedemčlenná afgánska rodina“, ktorá musí rozdeliť skromné finančné prostriedky medzi svojich členov a zabezpečiť chod domácnosti. Na školskom dvore sme videli „študentov – Krovákov“, ktorí si vymysleli príbeh, keď treba priniesť vodu pre osadu z ďalekého zdroja a prekonávať pri tom rôzne prekážky…..Na hodine matematiky riešili matematickú otázku, či za rovnakú prácu dostanú ľudia v rôznych častiach sveta zaplatenú rovnakú plácu. Študenti si rozvíjali tieto kompetencie – informačnú gramotnosť, kritické myslenie, komunikáciu a spôsobilosť riešiť problémy, ekonomické kompetencie. Naučili sa tiež odhadnúť svoje schopnosti a hľadať možnosti, ako ich využiť pri riešení problémov, uvedomiť si zodpovednosť pri riešení problémov, efektívne spolupracovať s ostatnými ľuďmi, na základe informácií si vytvoriť vlastný názor a podporiť ho argumentmi, využívať empatiu pri poznávaní situácie iných, myslieť systémovo a hľadať súvislosti.

Dúfame, že Týždeň globálneho vzdelávania prispel k vzdelávaniu, ktoré našim študentom otvára myseľ a oči voči  realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých.
        

Text, foto: Jana Pagáčová

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok