9. 7. 2018
Štyri nové všeobecne záväzné nariadenia mesta
Mesto má štyri nové všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Schválili ich poslanci MsZ na júnovom rokovaní. Dokumenty sú v plnom znení zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta – www.malacky.sk, časť ÚRADNÁ TABUĽA – a fyzicky vo vitríne pri vstupe do budovy MsÚ. Účinnosť nadobudnú 15. dňom od vyvesenia. Od dňa účinnosti budú prístupné na www.malacky.sk, časť MESTO – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA.

VZN, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane
Na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sú určené betónové
valcové skruže na 6 miestach: Pribinova ulica pri AFK, Sasinkova ulica pri športovej hale Malina, ulica Duklianskych hrdinov pri nemocnici, Bernolákova ulica pri predajni potravín, ulica D. Skuteckého pri predajni potravín v revitalizovanej časti územia a na ulici M. R. Štefánika oproti ZŠ Dr. Jozefa Dérera.

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Dve nové ulice – Ulica Ernsta Wiesnera a Ulica Karola Virsíka – sú zaradené do časti mesta s výškou poplatku za rozvoj 35 € za štvorcový meter.

VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o čistote mesta

Toto VZN reaguje na novelu cestného zákona, ktorá zrušila povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov priľahlých nehnuteľností udržiavať schodné chodníky. Od mája 2018 prešla táto povinnosť na správcov miestnych komunikácií. Znamená to, že o čistotu a schodnosť chodníkov (napríklad odpratávanie snehu či poľadovice) sa stará samospráva na svoje náklady.

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl
Novovzniknutá Ulica Ernsta Wiesnera je zaradená do školského obvodu č. 2 pre Základnú školu na Záhoráckej ulici. Ďalšia nová ulica, pomenovaná po Karolovi Virsíkovi, je zaradená do školského obvodu č. 1 pre Základnú školu Dr. J. Dérera.

Ľ. Pilzová
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok