27. 3. 2020
Stručne z marcového mestského zastupiteľstva


Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 26. marca okrem iného schválilo tieto materiály:
•    správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
•    správa z kontroly výberu a použitia prostriedkov za nájomné byty Pri Maline za rok 2018
•    správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
•    správa z kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou “Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská”
•    návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o miestnom poplatku za rozvoj
•    návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
•    návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky
•    návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Malacky a ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk
•    návrh VZN mesta Malacky o školských obvodoch základných škôl
•    návrh na schválenie rekonštrukcie atletickej dráhy v Zámockom parku

Poslanci zároveň prerokovali petíciu proti zrušeniu prevádzok podnikateľov na Nádražnej ulici a zobrali na vedomie informáciu o urbanistickej štúdii Obytná zóna Mayerinformáciu o prijatých opatreniach mesta v súvislosti so šírením koronavírusu.

Vzhľadom k aktuálnej situácii rokovanie prebiehalo v mimoriadnom režime. Okrem poslancov bolo prítomné iba vedenie mesta, tentoraz sa nezúčastnili predkladatelia materiálov, riaditelia mestských organizácií ani vedúci útvarov mestského úradu.

O niektorých témach zo zastupiteľstva budeme v najbližších dňoch informovať podrobnejšie.

-lp-/-otano-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok