26. 8. 2020
Stavebný úrad funguje po novom
Stavebný úrad mení podmienky svojho doterajšieho fungovania. Hlavné zmeny sa týkajú štyroch oblastí: poskytovanie konzultácií k stavebným zámerom, vydávanie potvrdení, obhliadky terénu a zriadenie vecného bremena. „Snažili sme sa byť uplynulé roky otvoreným úradom, aby mohli bežní stavebníci rodinných domov či veľkí developeri bez rozdielu konzultovať svoje návrhy v dostatočnom predstihu. Po posledných týždňoch opakovaného spochybňovania nášho úradu či zneužívania nášho ústretového prístupu sme museli prijať rozhodnutie, že stavebný úrad už nebude poskytovať žiadne konzultácie ani usmernenia. Na to majú stavebníci svojich projektantov, ktorí nesú zodpovednosť, a ktorých si koniec-koncov  platia. Mrzí ma, že prišlo k rozkolu malackých podnikateľov, ktorí sa začali navzájom napádať a nás si vzali ako rukojemníkov,“ uviedol primátor mesta Juraj Říha.

Rušia sa konzultácie stavebných zámerov 
 
Stavebný úrad nebude poskytovať konzultácie stavebných zámerov, t. j. zamestnanci stavebného úradu nebudú vopred posudzovať predložené zámery z hľadiska územnoplánovacích podmienok ani ďalších náležitostí súvisiacich s povoľovaním stavieb. Zamestnanci stavebného úradu budú aj naďalej poskytovať informácie, avšak len v rozsahu jednotlivých už prebiehajúcich konaní. 
Stavebný úrad posúdi predloženú projektovú dokumentáciu až po podaní príslušného podania. Ak predložené podanie nebude spĺňať náležitosti, ktoré ukladá zákon alebo iný právny predpis, konanie preruší a vyzve stavebníka na doplnenie chýbajúcich podkladov k podaniu.  Ak stavebník neodstráni nedostatky svojho podania v stanovenej lehote, stavebný úrad konanie zastaví. 

Vydávanie potvrdení 
 
Stavebný úrad nebude vydávať žiadne potvrdenia k čerpaniu hypotekárnych úverov, ktoré od stavebníkov žiadajú komerčné banky, hoci banky na to nemajú nijaký zákonný nárok. Rovnako stavebný úrad nebude fyzickým či právnickým osobám vydávať žiadne potvrdenia k užívaniu stavby na posudzovaný účel. 

Obhliadky na miest
 
Keďže sa v Malackách v poslednom čase rozšírila nežiaduca prax zo strany stavebníkov, ktorí stavbu najskôr postavia a až potom žiadajú o povolenie, stavebný úrad bude vykonávať obhliadky priamo v teréne ešte pred začatím konania. Týka sa to každého podania, t. j. od ohlásenia drobnej stavby až po povoľovanie väčších developerských projektov.  

Zriadenie vecného bremena 
 
Ak stavebník potrebuje k svojej stavbe vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve mesta, odporúčame, aby žiadosť podal minimálne pol roka vopred – tak, aby mohla byť žiadosť v dostatočnom časovom predstihu posúdená pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva Malacky. 

Všetky podania na stavebný úrad sa podávajú cez podateľňu mestského úradu (prízemie budovy MsÚ, Bernolákova 5188/1A). 

-red- 
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok