3. 1. 2022
Štatistický úrad SR bude vykonávať zisťovania v domácnostiach
Štatistický úrad SR bude v priebehu roka 2022 realizovať aj v Malackách tri štatistické zisťovania. Prvé je Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 700 obcí, vrátane Malaciek. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8200 domácností. 
V priebehu roka 2022 vybrané domácnosti v Malackách navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré Štatistickému úradu SR domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Zároveň Štatistický úrad SR začal realizovať Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Toto zisťovanie začalo 7. decembra 2021 a pokračovať bude až do 12. januára 2023. 
V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutočňuje aj v roku 2022. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 368 samospráv, medzi nimi aj Malacky. Do zisťovania je zaradených viac ako 2700 domácností. 
V období od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023 vybrané domácnosti v Malackách navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia v rámci zisťovania poskytnú ŠÚ SR, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Tretím zisťovaním, ktoré bude prebiehať v roku 2022 aj v Malackách je zisťovanie VZPS. Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021-2023, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2022. 
Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou. 
Vybrané domácnosti v Malackách navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú v rámci tohto zisťovania Štatistickému úradu SR, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. 
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk
 
-red- 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok