13. 2. 2015
Staňte sa členom komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ako sme vás už informovali, komisií bude v tomto volebnom období sedem. Členom komisie sa môžete stať aj vy.

Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spomedzi poslancov MsZ a  iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie.

Záujemcovia z radov občanov, ktorí sa s prihliadnutím na vlastnú odbornosť chcú počas tohto volebného obdobia podieľať na práci niektorej z komisií MsZ (s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú len poslanci), sa môžu uchádzať o členstvo vo zvolenej komisii do 25. februára. Svoju žiadosť o členstvo v príslušnej komisii s krátkym popisom svojej odbornosti v motivačnom liste môžete posielať na adresu jana.matuskova@malacky.sk.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať. Komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu i do dočasného užívania. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií ustanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Komisie pri MsZ a ich členovia z radov poslancov

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – predseda Pavol Tedla, podpredseda  Anton Pašteka, členovia Peter Ondruš, Daniel Masarovič
Komisia pre kultúru a cestovný ruch – predsedníčka Katarína Trenčanská, podpredseda Martin Macejka
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo –  predseda Marián Haramia, podpredsedníčka Lucia Vidanová
Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie – predseda Milan Ondrovič, podpredseda Marian Novota, členovia Pavel Spusta, Martin Mráz, Richard Hájek
Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku – predseda Jozef Ondrejka, podpredseda Jozef Mračna, člen Zuzana Baligová
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Jozef Halcin, podpredsedníčka Viera Mária Adamovičová
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Pavel Spusta, členovia Martin Macejka a Pavol Tedla

-red-

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok