13. 2. 2015
Staňte sa členom komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ako sme vás už informovali, komisií bude v tomto volebnom období sedem. Členom komisie sa môžete stať aj vy.

Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spomedzi poslancov MsZ a  iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie.

Záujemcovia z radov občanov, ktorí sa s prihliadnutím na vlastnú odbornosť chcú počas tohto volebného obdobia podieľať na práci niektorej z komisií MsZ (s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú len poslanci), sa môžu uchádzať o členstvo vo zvolenej komisii do 25. februára. Svoju žiadosť o členstvo v príslušnej komisii s krátkym popisom svojej odbornosti v motivačnom liste môžete posielať na adresu jana.matuskova@malacky.sk.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať. Komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu i do dočasného užívania. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií ustanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Komisie pri MsZ a ich členovia z radov poslancov

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – predseda Pavol Tedla, podpredseda  Anton Pašteka, členovia Peter Ondruš, Daniel Masarovič
Komisia pre kultúru a cestovný ruch – predsedníčka Katarína Trenčanská, podpredseda Martin Macejka
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo –  predseda Marián Haramia, podpredsedníčka Lucia Vidanová
Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie – predseda Milan Ondrovič, podpredseda Marian Novota, členovia Pavel Spusta, Martin Mráz, Richard Hájek
Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku – predseda Jozef Ondrejka, podpredseda Jozef Mračna, člen Zuzana Baligová
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Jozef Halcin, podpredsedníčka Viera Mária Adamovičová
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Pavel Spusta, členovia Martin Macejka a Pavol Tedla

-red-

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok