8. 1. 2019
Staňte sa členom komisie pri MsZ
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členom komisie sa môžete stať aj vy.
 
Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spomedzi poslancov MsZ a  iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka.
 
Záujemcovia z radov občanov, ktorí sa s prihliadnutím na vlastnú odbornosť chcú počas tohto volebného obdobia podieľať na práci niektorej z komisií MsZ, môžu svoju žiadosť o členstvo s krátkym popisom svojej odbornosti v motivačnom liste posielať na adresu jana.matuskova@malacky.sk do 24. januára 2019.
 
Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať. Komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu i do dočasného užívania. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií ustanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 
Zoznam komisií MsZ v Malackách 2018 – 2022
 
Komisia pre vzdelávanie
Predseda: Mgr. Daniel Masarovič
Podpredseda: RNDr. Pavol Tedla
Členovia: PaedDr. Viera Mária Adamovičová
Tajomníčka komisie: Mgr. Alexandra Hrnková 
 
Komisia pre šport a mládež
Predsedníčka: Mgr. Anton Pašteka
Podpredseda: Ladislav Čas
Členovia: 
Tajomníčka komisie: Andrea Baťková
 
Komisia pre kultúru a cestovný ruch
Predseda: Mgr. Martin Macejka
Podpredsedníčka: PhDr. Ing. Lucia Vidanová
Členovia: Ing. Štefan Hronček
Tajomníčka komisie: Mgr. Katarína Krišková
 
Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
Predseda: MUDr. Marián Haramia
Podpredsedníčka: Mgr. MgA. Katarína Trenčanská
Členovia: 
Tajomníčka komisie: Mgr. Alena Kmecová
 
Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie
Predseda: Ing. Pavel Spusta
Podpredseda: Mgr. Martin Mráz
Členovia: Ing. Richard Hájek, Ing. Adam Janík
Tajomníčka komisie: Helena Feriancová
 
Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku
Predseda: Ing. Mgr. Zuzana Baligová
Podpredseda: Ing. Jozef Mračna 
Člen: Ing. Marian Andil 
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok