21. 12. 2022
Staňte sa členom komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členom komisie sa môžete stať aj vy.

Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spomedzi poslancov MsZ a  iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Záujemcovia z radov občanov, ktorí sa s prihliadnutím na vlastnú odbornosť chcú počas tohto volebného obdobia podieľať na práci niektorej z komisií MsZ, môžu svoju žiadosť o členstvo s krátkym popisom svojej odbornosti v motivačnom liste posielať na adresu jana.matuskova@malacky.sk do 24. januára 2023.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať. Komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu i do dočasného užívania. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií ustanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Zoznam komisií MsZ v Malackách 2022 – 2026

Komisia pre vzdelávanie

Predseda: Pavol Tedla

Podpredseda: Daniel Masarovič

Komisia pre šport a mládež

Predseda: Anton Pašteka

Podpredseda: Ladislav Čas

Členka: Viera Mária Adamovičová

Komisia pre sociálne veci

Predsedníčka: Lucia Vidanová

Podpredsedníčka: Katarína Trenčanská

Komisia pre zdravotníctvo

Predseda: Marián Haramia

Podpredseda: Jozef Mračna

Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie

Predseda: Adam Janík

Podpredseda: Pavel Spusta

Členovia: Tomáš Beňo, Richard Hájek

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku

Predsedníčka: Zuzana Baligová

Podpredseda: Jozef Mračna 

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok

Predseda: Štefan Hronček

Podpredseda: Marián Andil

Komisia pre kultúru

Predseda: Marin Macejka

Podpredseda: Milan Ondrovič

Členovia: Štefan Hronček, Lucia Vidanová

-lp-

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok