21. 12. 2022
Staňte sa členom komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členom komisie sa môžete stať aj vy.

Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo spomedzi poslancov MsZ a  iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Záujemcovia z radov občanov, ktorí sa s prihliadnutím na vlastnú odbornosť chcú počas tohto volebného obdobia podieľať na práci niektorej z komisií MsZ, môžu svoju žiadosť o členstvo s krátkym popisom svojej odbornosti v motivačnom liste posielať na adresu jana.matuskova@malacky.sk do 24. januára 2023.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta. Vypracúvajú tiež návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať. Komisie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu i do dočasného užívania. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií ustanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Zoznam komisií MsZ v Malackách 2022 – 2026

Komisia pre vzdelávanie

Predseda: Pavol Tedla

Podpredseda: Daniel Masarovič

Komisia pre šport a mládež

Predseda: Anton Pašteka

Podpredseda: Ladislav Čas

Členka: Viera Mária Adamovičová

Komisia pre sociálne veci

Predsedníčka: Lucia Vidanová

Podpredsedníčka: Katarína Trenčanská

Komisia pre zdravotníctvo

Predseda: Marián Haramia

Podpredseda: Jozef Mračna

Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie

Predseda: Adam Janík

Podpredseda: Pavel Spusta

Členovia: Tomáš Beňo, Richard Hájek

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku

Predsedníčka: Zuzana Baligová

Podpredseda: Jozef Mračna 

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok

Predseda: Štefan Hronček

Podpredseda: Marián Andil

Komisia pre kultúru

Predseda: Marin Macejka

Podpredseda: Milan Ondrovič

Členovia: Štefan Hronček, Lucia Vidanová

-lp-

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok