11. 7. 2016
Spustili sme elektronizáciu
Obyvatelia Malaciek už môžu využívať služby samosprávy v elektronickej forme. Mesto sfunkčnilo projekt Elektronizácia samospráv. V praxi to znamená, že napr. priznania k daniam, oznámenia, žiadosti či podnety budú občania podávať priamo zo svojho počítača bez povinnosti prísť osobne na mestský úrad.

Samozrejme, aj naďalej zostane možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektronické a osobné podania budú rovnocenné – to znamená, že občan, resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským úradom zvolí.
Na internetovej stránke mesta www.malacky.sk sa po kliknutí na odkaz „Elektronizácia samosprávy“ otvorí katalóg elektronických služieb. Pre občanov a podnikateľov sú dostupné elektronické formuláre na služby samosprávy, ktoré sa dajú elektronicky podpísať a poslať na vybavenie. Podmienkou pre elektronickú komunikáciu je eIDkarta, teda tzv. elektronický občiansky preukaz s čipom, v ktorom je uložený tzv. zaručený elektronický podpis. Ten je rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu.
Zákonnú povinnosť zaviesť elektronické služby ukladá orgánom verejnej moci, teda aj samosprávam, zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Podľa tohto predpisu najneskôr 1. novembra 2016 musia všetky orgány verejnej moci prijímať elektronické podania,  vytvárať elektronické rozhodnutia a elektronickým spôsobom ich aj doručovať. Malacky si teda svoju povinnosť splnili omnoho skôr.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj.

Ako si zaobstarať elektronický občiansky preukaz

Na plnohodnotné využívanie elektronických služieb mesta je potrebné vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom (eID).

O jeho vydanie možno požiadať na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR v Malackách (ORPZ) na Zámockej 5. Ak máte stále platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, za vydanie eID zaplatíte 4,50 €.  Poplatok uhradíte priamo na prízemí budovy prostredníctvom terminálu. O eID možno požiadať aj 180 dní pred ukončením platnosti starého preukazu; v takom prípade ho dostanete bezplatne.
 
Nezabudnite zároveň požiadať o aktiváciu eID a vydanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP), ktorý pri elektronickej komunikácii plnohodnotne nahrádza váš vlastnoručný podpis.

Pri podaní žiadosti musíte uviesť  6-miestny BOK kód, ktorý slúži ako heslo k vášmu novému občianskemu preukazu a pri preberaní eID PIN kód k elektronickému podpisu a záložný PUK kód. K novému eID s aktivovaným ZEP dostanete zadarmo čítačku elektronických kariet, vďaka ktorej po pripojení k počítaču môžete začať plnohodnotne využívať možnosti eID.

eID využijete nielen pri komunikácii s mestom Malacky, ale vďaka elektronickej komunikácii s ďalšími inštitúciami môžete dokonca ušetriť na správnych poplatkoch. So zaručeným elektronickým podpisom vás napríklad súdne poplatky za zápis do obchodného registra vyjdú o polovicu lacnejšie: namiesto 331,50 € zaplatíte 165,75 €. Cez počítač si tiež môžete napríklad rezervovať termín na dopravnom inšpektoráte.

Stránkové dni a hodiny Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR – Zámocká 5, Malacky
PONDELOK    8:00 – 15:00
UTOROK   8:00 – 15:00
STREDA   8:00 – 17:00
ŠTVRTOK 8:00 – 15:00
PIATOK   8:00 – 14:00


Telefonický kontakt – príjem žiadostí: 096151 3436, 096151 3415, 096151 3425
Telefonický kontakt – výdaj dokladov: 096151 3435

Otázky a odpovede

Čo znamená v praxi výraz elektronická samospráva mesta Malacky?
Obyvatelia mesta či podnikatelia budú môcť veľa žiadostí podávať elektronicky, t. j. bez nutnosti prísť osobne na mestský úrad. V praxi to znamená, že napríklad priznania k daniam, oznámenia, žiadosti či podnety budú občania podávať priamo zo svojho počítača.

Ak teda chcem využiť niektorú z elektronických služieb mesta, čo všetko na to potrebujem?
Na plnohodnotné využívanie elektronických služieb je potrebné si vybaviť eID kartu, čo je vlastne občiansky preukaz s čipom. Vydáva ich oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Spolu s eIDkartou nezabudnite požiadať o bezplatné vydanie bezpečnostného osobného kódu, PIN kódu a certifikátov na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ten je rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu). K tomu všetkému dostanete elektronickú čítačku kariet, ktorú si spolu so softvérom nainštalujete do vášho počítača (vyzerá a funguje podobne ako napríklad čítačka pamäťovej karty z fotoaparátu).

Konkrétny príklad: chcem podať priznanie k dani za psa a zaplatiť ju. 
Po zvládnutí všetkých potrebných prvotných úkonov s inštaláciou môžeme začať využívať elektronické služby samosprávy Malaciek. Na stránke www.malacky.sk klikneme na odkaz „Elektronická samospráva“ a zo zoznamu si vyberieme konkrétnu službu, v tomto prípade daň za psa. Vďaka eID karte pripojenej pomocou čítačky do počítača systém natiahne do formulára vaše údaje ako meno, adresu atď. Systém formulár odošle a občan dostane potvrdenie z elektronickej podateľne o podaní priznania k dani za psa. Daň zaplatí po rozhodnutí o výške dane.
Čo v takom prípade, ak niekto nemá elektronický občiansky preukaz, prípadne čítačku, alebo jednoducho mu viac vyhovuje osobný kontakt…?
Aj naďalej zostáva možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektronické a osobné podania sú rovnocenné, a teda občan, resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským úradom zvolí.

Zoznam elektronických služieb samosprávy mesta Malacky

FINANCIE
•     Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
•    Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
•    Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
•    Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
•    Platenie miestnych daní
•    Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
•    Informovanie o dani z nehnuteľností
•    Informovanie o dani za psa
•    Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
•    Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
•    Poskytovanie nenávratných dotácií
•    Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

PODNETY A SŤAŽNOSTI
•    Vybavovanie sťažností a podnetov
 
CESTNÁ DOPRAVA
•    Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
•    Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
•    Informovanie o mestskej autobusovej doprave
 
ÚZEMNÝ ROZVOJ
•    Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
•    Informovanie o územnom pláne
 
VŠEOBECNÁ VNÚTORNÁ SPRÁVA
•    Zverejňovanie aktualít a informačný servis
•    Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom
•    Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce
•    Pripomienkovanie návrhov nariadení
•    Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
•    Informovanie o činnosti mesta
•    Diskusné fórum mesta
•    Elektronická úradná tabuľa
•    Zverejnenie v mestských médiách
•    Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

KULTÚRA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH
•    Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
•    Informovanie o pamätihodnostiach mesta
•    Informovanie o cestovnom ruchu
•    Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 
MAJETOK, BYTOVÁ POLITIKA
•    Prenájom nebytových priestorov obce
•    Prenájom bytových priestorov obce
•    Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
•    Predaj ostatného nehnuteľného majetku obce
 
PREVÁDZKY
•    Povoľovanie ambulantného predaja
•    Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
•    Vydávanie rybárskeho lístku
•    Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 
BEZPEČNOSŤ A VEREJNÝ PORIADOK
•    Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
•    Informovanie o mestskej polícii
•    Oznamovanie strát a nálezov
 
ŠKOLSTVO A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
•    Informovanie o základných umeleckých školách
•    Informovanie o školských obvodoch
•    Informovanie o materských školách v obci
•    Informovanie o základných školách v obci
•    Informovanie o jazykových školách v obci
•    Informovanie o centrách voľného času


Napísali sme:
 
Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok