23. 4. 2020
Spojená škola sv. Františka Assiského: ako funguje v čase pandémie

Žiaden školský čas, a ani tento, nemôže byť len o vzdelávaní, preto ani v týchto chvíľach neprispôsobujeme len vyučovanie zmeneným podmienkam, ale školský program ako taký.

Napriek rôznym negatívnym, stresujúcim, či ohrozujúcim situáciám v rodinách  sa činnosť našej školy nezastavila. Naším hlavným cieľom je, aby sme sa priblížili nielen k deťom, ale i rodičom, aby deti nestratili kontakt so školou a samozrejme i svojimi učiteľmi.

•    Vyučujeme pomocou nástrojov pre online vzdelávanie, s využitím zdieľanej digitálnej plochy, audio a video formátu výuky. Online vyučovania vnímame ako veľmi dôležitú formu vyučovania, pretože učiteľ učivo hneď vysvetlí a môže podľa potrieb žiaka okamžite konzultovať namiesto jednostranného zadávania domácich úloh. Vyučovanie je nielen pestrejšie, interaktívnejšie a atraktívnejšie pre žiakov, ale aj menej zaťažujúce pre rodičov. Online vyučovanie prebieha v obidvoch zložkách školy vo všetkých odborných predmetoch a cudzích jazykoch.
•    Upravili sme denný rozvrh hodín podľa odporúčaní Štátneho pedagogického ústavu a ministerstva školstva. Žiaci a študenti sa zapájajú aj do rôznych projektov.  Žiaci 5. -8. ročníka vypracúvajú projekt na tému klimatických zmien, ktorý bude prezentovaný na žiackej konferencii v rámci plánovaného výmenného pobytu s partnerskou školou z Moravy po skončení mimoriadnych opatrení. Gymnazisti píšu ročníkové projekty a SOČ, pripravujú sa na ich obhajoby. Na krajskom kole SOČ sa naši študenti zúčastnili dištančnou formou a tešíme sa z ich postupu do celoslovenského kola. Podľa nového upraveného rozvrhu sa každý vyučovací deň začína ranným komunitným  stretnutím triednych učiteľov s ich žiakmi na udržanie vzťahov v triede a zdieľanie ich zážitkov z domáceho prostredia.
•    Upravili sme hodnotiace kritériá – snažíme sa zohľadňovať  technické možnosti a podmienky v rodinách na priebežné zasielanie úloh/zadaní (v prípade technických obmedzení si žiaci tvoria portfóliá, zhromažďujú výstupné materiály a odovzdajú ich po návrate do školy). Do rodín s chýbajúcim vybavením sme zapožičali potrebné technológie pre plynulejšiu spoluprácu žiakov s učiteľmi. Princípy priebežného hodnotenia vedúce k záverečnej klasifikácii žiaka na koncoročnom vysvedčení sme prispôsobili usmerneniam na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie. Hodnotenie žiakov známkou bolo ponechané v plnej miere len na organizačnej zložke gymnázium.
•    Z dôvodu rýchlej a efektívnej komunikácie všetky zadania, pokyny, linky na pripojenie na online vyučovanie, online testy na získanie spätnej väzby, projekty a ostatné informácie sústreďujú učitelia pre žiakov na jednom mieste – v elektronickej žiackej knižke na csmalacky.edupage.org, kde sa prihlasujú rodičia aj žiaci cez svoje heslá.
•    Na webovej stránke školy zverejňujeme všetky aktuálne informácie: zápis do 1. ročníka, podávanie prihlášok na strednú školu, ako si vyzdvihnúť nevyhnutné veci v škole a pod.

Aby sme naďalej rozvíjali a prehlbovali komunitný charakter našej školy, organizujeme aj v období karanténnych opatrení komunitné školské akcie, do ktorých pozývame rodiny školského spoločenstva z bezpečia ich domova, ako napr. Pôstny koláč, Deň vody, Deň počatého života, Deň Zeme. Na podporu čitateľskej gramotnosti sme pripravili špeciálnu aktivitu, v ktorej sme všetci spolu vo svojich domovoch jednu hodinu čítali obľúbené príbehy. Tešia nás pozitívne ohlasy od rodičov a žiakov a ďakujeme im aj za zdieľanie s nami prostredníctvom poslaných fotografií.

Ako cirkevná škola sprostredkúvame nášmu školskému spoločenstvu účasť na streamovaných svätých omšiach zo školskej kaplnky ale súčasne zdieľame online duchovný program pripravený Združením katolíckych škôl Slovenska pre všetkých žiakov cirkevných škôl. Zorganizovali sme aj ďalšiu Otvorenú platformu na gymnáziu s bratom Filipom prostredníctvom videokonferencie.

Pre rodičov sme zaviedli na webovej stránke školy Linku podpory COVID-19 školského inkluzívneho tímu. Školská psychologička pomáha rodičom s problémami psychického zvládania záťažovej situácie alebo radí, ako pracovať doma s deťmi. Pre školskú špeciálnu pedagogičku sú v centre záujmu predovšetkým žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotne znevýhodnení žiaci, napr. s vývinovými poruchami učenia atď.). Konzultuje s rodičmi, ako postupovať pri učení, prípadne odporučí alebo poskytne materiály na domáce precvičovanie oslabených funkcií.

Tento tím tvoria i asistenti učiteľa, ktorí spolupracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a snažia sa o naplnenie obsahu vzdelávania u týchto žiakov individuálnym kontaktom a konzultáciami.

Ďakujeme rodičom za pomoc pri zabezpečovaní domáceho vyučovania.

Daniel Masarovič, riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského

Ďalšie
Práca
Oznamy
31. 3. 2023
Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice

Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice. Dohodnutá práca:…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
31. 3. 2023
Čistíme naše mesto

S príjemnejšími vonkajšími teplotami a jarným slniečkom sa začali brigády zamerané na čistenie…

Zobraziť celý článok