30. 3. 2020
Školské obvody po novom: Jánošíkova a Veľkomoravská sa rozdelia, budúci prváci z Padzelku pôjdu na Štúrku
Súčasťou marcového rokovania mestského zastupiteľstva bol aj návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o školských obvodoch základných škôl. Mesto ním reaguje na veľký nárast počtu budúcich prvákov v určitých lokalitách, čo by mohlo mať za následok ich nerovnomerné rozdelenie pre jednotlivé základné školy.  Poslanci návrh VZN prijali. Jeho najdôležitejšou zmenou je presun lokality Padzelek z pôvodného obvodu Základnej školy Dr. J. Dérera do Základnej školy na Štúrovej a tiež rozdelenie ulíc Jánošíkova a Veľkomoravská. Zmeny sa týkajú iba detí, ktoré nastupujú do prvej triedy od septembra 2020. Žiaci z vyšších ročníkov zostávajú vo svojich pôvodných základných školách.

Mesto Malacky má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri základné školy, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ Záhorácka. Hoci tieto školy majú spolu dosť miest pre budúcich prváčikov, problémom je ich nerovnomerné prerozdelenie v rámci mesta. Tak napríklad podľa pôvodného školského obvodu by malo od tohto septembra nastúpiť do ZŠ Dr. J. Dérera 92 detí, avšak škola môže prijať iba 66 prvákov, vo výnimočnom prípade 75. Keďže mesto podľa zákona určuje školské obvody základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, na aktuálnu situáciu muselo reagovať. 

Prijaté zmeny, platné od 11. apríla 2020:
ulice z lokality Padzelek po novom patria do školského obvodu ZŠ Štúrova 
(Agátová, Brezová, Dubovského, Gaštanová, Javorová, Jelšová, Jesenského, Lipová, Pezinská, Sadová, Stromová a Záhradná)
Veľkomoravská v úseku od ulice gen. M. R. Štefánika po ulicu Jána Hollého zostáva v školskom obvode ZŠ Dr. J. Dérera, 
Veľkomoravská v úseku od ulice Jána Hollého smerom na Cestu mládeže patrí po novom do školského obvodu ZŠ Záhorácka, 
Jánošíkova v úseku od Veľkomoravskej po ulicu Kalista Orgoňa po novom patrí do školského obvodu ZŠ Dr. J. Dérera,
Jánošíkova v úseku od ulice Kalista Orgoňa po ulicu Pri Maline zostáva v školskom obvode ZŠ Štúrova,
ulice Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Budovateľská Robotnícka a Príjazdná patria po novom do školského obvodu ZŠ Dr. J. Dérera (predtým patrili pod ZŠ Štúrova),
lokality záhradkárskych osád patria do školských obvodov podľa spádovej školy hlavnej príjazdovej ulice (ZO Prídavky – ZŠ Záhorácka, ZO Rádek V – ZŠ Dr. J. Dérera, ZO Olšiny – ZŠ Štúrova).

Mesto zároveň rokuje so spoločnosťou Slovak Lines o možnosti, ako budúcich prvákov z Padzelku bezpečne prepraviť priamo do školy na Štúrovej bez prestupovania.

Ak niektorý z budúcich prvákov má staršieho súrodenca na inej škole, než kam patrí podľa školského obvodu, v rámci možností konkrétnej školy bude uprednostnený na školu podľa staršieho súrodenca. 

Mimomalackí žiaci 
 
Mesto pripravuje zrušenie spoločného školského obvodu s obcami Kostolište a Suchohrad. Primátor už oboch starostov o tomto zámere informoval. Spoločný školský obvod by sa mal zrušiť od septembra 2021. Pre najbližší školský rok, t. j. od septembra 2020, sa ešte budú prijímať prváci z Kostolišťa aj Suchohradu tak ako doteraz. Žiaci vyšších ročníkov z týchto obcí dokončia základnú školu bez zmeny. 
 
Do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta chodí 416 detí z obcí mimo Malaciek.

Miesta pre prvákov
 
V septembri 2020 sa bude v Malackách otvárať 12 prváckych tried s kapacitou 264 detí. ZŠ Dr. J. Dérera a ZŠ Štúrova otvoria po 3 triedy a ZŠ Záhorácka otvorí 4 triedy. Cirkevná ZŠ bude mať 2 triedy, avšak na ňu sa VZN mesta o školských obvodoch nevzťahuje. 


Rozdelenie ulíc pre jednotlivé školské obvody, platné od 11. apríla 2020 
  • ZŠ Dr. J. Dérera 
Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od Veľkomoravskej po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti od gen. M. R. Štefánika po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zámocká, lokalita záhradkárskej osady Rádek V.

  • ZŠ Štúrova
Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, Gaštanová, Jánošíkova – v časti od Kalista Orgoňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova, Továrenská, V. Clementisa, Záhradná, lokalita záhradkárskej osady Olšiny.

  • ZŠ Záhorácka
1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanského, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého smerom na Cestu mládeže, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita záhradkárskej osady Prídavky, územie obce Kostolište, územie obce Suchohrad. 


Z diskusie k návrhu VZN o školských obvodoch 
J. Říha, primátor: 
„Uvedomujem si, že ide o citlivú tému. Zvažovali sme viaceré alternatívy, než sme dospeli k finálnemu návrhu. Ak pôjde viacero malackých prvákov na cirkevnú školu – ktorá nie je začlenená do našich školských obvodov – uvoľnia sa miesta v ostatných troch školách. Rodičia budú mať možnosť poslať žiadosť o preradenie dieťaťa na inú školu. Do budúcnosti musíme rozmýšľať o novej škole pre lokalitu za železnicou.“ 

M. Andil: 
„Nesúhlasím so zaradením Padzelku pod Štúrku. Deti budú musieť prejsť veľkú vzdialenosť pešo, cca 40 minút. Navrhujem vytvoriť vysunuté triedy pre prvákov na Padzelku, príp. Rádku, alebo modulovú školu pri materskej škole na Rakárenskej.“ 

A. Janík: 
„Je to bolestivé riešenie. Prváci z Padzelku zrejme nebudú chodiť pešo, ale budú ich voziť rodičia. V tom prípade varujem pred dopravným kolapsom v okolí ZŠ na Štúrovej.“ 

R. Hájek: 
„Rozhodne treba na Padzelek dať školský autobus. Zároveň treba myslieť aj na situácie, keď starší súrodenec chodí do jednej školy, zatiaľ čo budúci prvák patrí podľa nových pravidiel do iného školského obvodu.“

P. Tedla: 
„S týmto rozhodnutím nebude spokojný nikto. Rozumiem aj výhradám kolegov poslancov, ale som za to, aby sa predložený návrh schválil. Problém chýbajúcej školy v tejto časti mesta musíme v budúcnosti vyriešiť.“ 

Š. Hronček: 
„Navrhujem začleniť do mestských školských obvodov aj cirkevnú školu. Je nepredstaviteľné, aby prvák išiel pešo do školy 45 minút, okrem toho musí ísť časť trasy stredom mesta  alebo po Továrenskej, čo je nebezpečné. Žiadam zmenu cestovného poriadku MHD alebo pridanie školského autobusu.“ 

D. Masarovič: 
„Upozorňujem, že hoci cirkevná škola má základný program v zmysle ministerských osnov, nie je pre všetkých rodičov. Nie všetci totiž vychovávajú svoje deti vo viere. Cirkevná škola každoročne prijíma prvákov z každého obvodu v meste, ale z dlhodobého hľadiska je geografické rozmiestnenie škôl v Malackách zlé. Do budúcnosti musíme hľadať systémové riešenie.“ 

J. Mračna: 
„Podporujem myšlienku zriadenia vysunutých tried.“ 

A. Pašteka: 
„Dérerka nie je priestorovo schopná otvoriť 4 prvácke triedy. Učí sa ešte aj v jedálni. Návrh VZN považujem za rozumný. Nepodporujem vytvorenie vysunutých tried v časti za železnicou, ale výstavbu plnohodnotnej – hoci aj menšej – základnej školy.“ 

L. Vidanová: 
„Pripomínam, že Základná škola na Štúrovej má tzv. blokovú výučbu. Tento spôsob alternatívneho vyučovania oslovuje niektorých rodičov, ktorí tam vozia svoje deti aj na väčšie vzdialenosti.“ 

P. Spusta: 
„Navrhujem prerozdeliť deviatakov, ktorí lepšie zvládnu aj presuny na väčšie vzdialenosti po meste, napríklad deviatakov z Dérerky na Štúrku.“ 

M. Ondrovič, viceprimátor:  
„Aj deti z Písnikov, Hurbanovej či Hlbokej musia cestovať MHD alebo prechádzajú pešo cez frekventované komunikácie. Určitým riešením situácie by možno bolo domáce vzdelávanie, zastrešené konkrétnou základnou školou.“ 

Ľ. Pilzová

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok