11. 11. 2010
Škôlkami sa bude zaoberať až nové zastupiteľstvo
Dnes 11.11.2010 sa na svojom poslednom zasadnutí stretlo mestské zastupiteľstvo, ktoré sa nieslo v slávnostnom duchu. Po zaznení štátnej hymny začali pristúpili poslanci k zmene programu. Z celkom 20 bodového programu boli tri body vypustené, jeden bod bol presunutý z prerokovania do informácie, jeden bod doplnený  a dva body týkajúce sa návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 a roky 2011-2013 a odborné stanovisko kontrolórky mesta k tomu to bodu boli spojené a prerokovávané spoločne.

V rámci prvej časti boli oznámené nové informácie a skutočnosti týkajúce sa možnej zámeny majetku Detského domova Macejko kvôli vybudovaniu nových elokovaných tried materskej školy a preto bol presunutý termín až na prvé pracovné zasadnutie nového zastupiteľstva. Pôvodne sa malo už na novembrovom zasadnutí definitívne rozhodnúť,  či sa bude realizovať nadstavba materskej školy na Kollárovej ulici alebo sa odkúpi – vymení  majetok spomínaného detského domova a v tomto objekte sa vytvoria nové triedy.
Ďalej poslanci prijali návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v meste. Výšky daní a poplatkov  zostávajú na úrovni roku 2010 avšak pribudli k nim nové dane a to za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na reklamu a propagáciu vlastných podnikateľských aktivít v centre a v širšom centre mesta za sumu 0,33 za každý aj neúplný m2 a v ostatných častiach mesta 0,17 € za každý aj neúplný m2 za každý deň. Ďalším schváleným VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011 poslanci odsúhlasili dotácie vo výške 1988 € na dieťa materskej školy, 420 € na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka centra voľného času 369 €, na dieťa školského klubu 371 € jednotne pre všetky školy a na potenciálneho stravníka – žiaka ZŠ 122 € jednotne pre všetky školy. Opäť sa v tomto ohľade zrovnoprávnilo postavenie detí zo škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto a cirkevnej školy.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010-2013 bol poslancami schválený a mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu pri prvej zmene rozpočtu na rok 2011 zahrnúť do rozpočtu výdavky na jeho zabezpečenie, ako aj zahrnúť jeho finančné krytie aj pre roky 2012 a 2013.
Pri prerokovávaní návrhu zadania na zmeny a doplnky územného plánu mesta Malacky sa rozvinula diskusia ohľadne zavedenia systému registrácie a prehľadnosti žiadostí o zmeny, ktoré prichádzajú tak od obyvateľov ako aj od spoločností a potenciálnych investorov. V rámci tohto návrhu boli napokon odsúhlasené tieto zmeny – trasovanie obchvatu – spojnice cesty na Rohožník a Pernek mimo Malaciek; preklasifikovanie pásu pozemku pozdĺž východného múru Zámockého parku na cyklistický chodník a prepojenie od ulice Dukelských hrdinov po Sadovú; preklasifikovanie lesov na Tri Duby, Bažantnica a les medzi Hlbokou ulicou a diaľnicou na lesopark; taktiež bolo schválené umiestnenie penziónu pre dôchodcov, ktorý má vzniknúť v priestore medzi záhradkárskou osadou Olšiny a novou lokalitou Sadová a poslednou schválenou zmenou je výnimka z regulatívu podlažnosti, o ktorú žiadali obyvatelia bytového domu na Bernolákovej ulici kvôli nadstavbe obytného domu. Zamietnuté bolo umiestnenie čerpacej stanice PHM pri diaľnici, preklasifikovanie území za novým cintorínom smerom na Vinohrádok a preklasifikovanie územia predĺženie Jánošíkovej a Hollého ulice.
Poslanci taktiež schválili 3. zmenu rozpočtu mesta na tento rok a návrh rozpočtu na rok budúci. Rozpočet mesta bol schválený ako prebytkový s prebytkom takmer 600 tis. eur, čo predkladateľ odôvodnil s tým, že ide o priestor pre nové mestské zastupiteľstvo. Poslanci sa taktiež zaoberali správou kontrolórky o vykonanej kontrole verejného obstarávania, kde kontrolórka preverila postup vylúčenia uchádzača a stotožnila sa s názorom obstarávateľa, že uchádzač nesplnil podmienky. Avšak vytkla, že obstarávateľ uchádzačovi exaktne neuviedol lehotu, do ktorej mohol uchádzač podať žiadosť o nápravu. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a prijalo aj správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta  a poďakovali riaditeľom škôl za ich prácu. Posledným oficiálnym bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu mimoriadnych odmien voleným predstaviteľom mesta, ktorý bol predložený poslankyňou MsZ Alžbeta Dubajová. Suma presahujúca cca 4 000 € mala byť podľa návrhu rozdelená medzi poslancov zastupiteľstva, primátora a zástupcu primátora. Primátor a zástupca primátora sa odmeny vzdali. Poslanci predmetný návrh schválili.


Záverom zasadnutia primátor mesta odprezentoval poslancom výsledky ich spoločnej štvorročnej činnosti a poďakoval sa im za spoluprácu počas tohto obdobia. Každému poslancovi odovzdal pamätnú medailu.
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok