13. 8. 2014
S dôrazom na likvidáciu bioodpadu
Program odpadového hospodárstva mesta Malacky na roky 2011 – 2015 je dokument, aký musí mať vypracovaný nielen každá obec a mesto, ale aj podnikateľské subjekty, ktoré ročne vyprodukujú viac ako 10 ton nebezpečného odpadu a viac ako 100 ton ostatného odpadu. Sú v ňom zapracované ustanovenia záväznej časti Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica, dané Vyhláškou Okresného úradu Bratislava č. 1/2014 zo 14. marca 2014.

 „V programe tohto obdobia je zmenená hierarchia nakladania s odpadmi s dôrazom na nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi,“ priblížila referentka odpadového hospodárstva MsÚ v Malackách B. Orgoňová. Cieľom odpadového hospodárstva je zabezpečiť nakladanie s odpadmi tak, aby bol ich nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí čo najnižší. Podľa súčasných trendov hlavnou úlohou je smerovať k predchádzaniu vzniku odpadu, hľadať možnosti jeho opätovného využitia, potom nasleduje recyklácia a iné zhodnocovanie, napríklad energetické. Zneškodňovanie odpadu tak zostáva až ako posledná možnosť, keď odpad nenájde iné využitie.

V záväznej časti programu sa uvádza predpokladaný vznik komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s členením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené zložky vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadu zo záhrad a z parkov či cintorínov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania.

„Ciele a opatrenia programu sú zamerané na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia. Opatrenia sú zamerané aj na znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu uskladňovaného na skládku,“ uviedla ďalej B. Orgoňová a pripomenula, že napríklad biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (napr. pokosenú trávu) môžu Malačania odvážať na odpadové dvory. Mesto ho na základe zmluvy odovzdáva firme JAKOS Kostolište, ktorá ho zapracúva do maštaľného hnoja a ďalej využíva ako hnojivo na poľnohospodárske účely. Podobným spôsobom môžu ľudia doma biologický odpad zužitkovať do kompostu a využiť vo vlastných záhradách.

Program odpadového hospodárstva mesta Malacky na roky 2011 až 2015 je aktuálne v plnom znení dostupný na webstránke mesta www.malacky.sk (elektronická úradná tabuľa). Dokument bol predložený na schválenie na Okresný úrad Malacky (odbor starostlivosti o životné prostredie).

Tatiana Búbelová   
Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok