22. 6. 2017
Rokovanie mestského zastupiteľstva online práve teraz
Sledujte dnešné (22. jún) rokovanie mestského zastupiteľstva v priamom prenose na http://www.zastupitelstvo.sk/?lid=1850

Program:
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2017
3) Správa z kontroly čerpania výdavkov v hotovosti za vybrané mesiace roku 2016 – Z19/2017
4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky – Z20/2017
b) Návrh VZN o poskytovaní priestoru zo strany mesta Malacky na volebnú kampaň – Z21/2017
5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 3613/2, 3613/5 a registra „E“ parc. č. 5961/1, 5966, 5967/2, 5972, 5973, 5967/1 k.ú. Malacky vo vlastníctve spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v prospech mesta Malacky – Z22/2017
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom na ulici Lesná v k. ú. Malacky nachádzajúcim sa pod miestnou komunikáciou a chodníkom v prospech mesta Malacky – Z23/2017
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám v areáli pálenice – lokalita Vinohrádok, k. ú. Malacky v prospech mesta Malacky – Z24/2017
d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom vo vlastníctve SR v správe Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. vedených na LV č. 1111 a č. 6155 v k. ú. Malacky v prospech mesta Malacky – Z25/2017
e) Návrh na odplatný prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti – pozemku registra „E“ parc. č. 524/2 na ul. Na Brehu, k. ú. Malacky v prospech mesta Malacky – Z26/2017
f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 538 na ulici Na Brehu v blízkosti Synagógy v k. ú. Malacky v prospech mesta Malacky – Z27/2017
g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 2847 na ul. Na brehu v k. ú. Malacky v prospech mesta Malacky – Z28/2017
h) Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode časti pozemku reg. „C“ parc. č. 3258/1 za účelom vybudovania záchytného parkoviska v areáli Píla v prospech mesta Malacky – Z29/2017
ch) Návrh na dlhodobý odplatný prenájom časti pozemku reg. „C“ parc. č. 29/1 v k.ú. Malacky za účelom vybudovania krytej ľadovej plochy – zimného štadióna v prospech obchodnej spoločnosti H + H TECHNIKA, spol. s r.o., Rousínov – Z30/2017
i)Návrh na dlhodobý odplatný prenájom pozemkov za účelom vybudovania nových prístreškov na autobusových zastávkach s reklamnými panelmi citylight v prospech ELOSTA, spol. s r.o., Malacky – Z31/2017
j) Návrh na schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva k pozemkom registra „E” parc. č. 298 a 299 v k.ú. Malacky v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z32/2017
k) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „C“ parc. č. 3622/2, parc. č.3630/1 a registra „E“ parc. č. 6527/1 v k. ú. Malacky na ul. Štúrova a M. Tillnera, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – Z33/2017
l) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ parc. č. 3793/1 v k. ú. Malacky na ul. L. Novomeského, uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – Z34/2017
m)Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra „E“ parc. č. 1473/5, č. 4697/1, č. 4697/2 a registra „C“ parc. č. 79/1, č. 4503/1, č. 4503/40 a č. 4503/62 v k. ú. Malacky na ul. Cesta mládeže, uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech SWAN, a.s., Bratislava – Z35/2017
n) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ p. č. 4736, č. 4741 a č. 4739 v k. ú. Plavecký Štvrtok uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Ing. Lubor Kianička a manž. Ing. Monika Kianičková, Bratislava – Z36/2017
o) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý odplatný prenájom lesných pozemkov v lokalite Vampíl v k.ú. Plavecký Štvrtok a v k.ú. Malacky – Z37/2017
6) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2016 – Z39/2017
7) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2016 – Z40/2017
8) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2016:
a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z41/2017
b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z42/2017
c) Centrum voľného času, M. Rázusa 30, Malacky – Z43/2017
d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika – Z44/2017
e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z45/2017
f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z46/2017
g)Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z47/2017
h)Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z48/2017
i) AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z49/2017
9) Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2017 a návrh III. zmeny rozpočtu mesta Malacky na
rok 2017 – Z50/2017
10) Návrh 1. zmeny rozpočtu MsCSS Malacky na rok 2017 – Z51/2017
11) Návrh 1. zmeny rozpočtu p.o.m MCK Malacky na rok 2017 – Z52/2017
12) Návrh 3. zmeny rozpočtu AD HOC Malacky na rok 2017 – Z53/2017
13) Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na
financovanie rozvojových aktivít mesta – Z54/2017
14) Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru na financovanie rozvojových aktivít mesta –
Z55/2017
15) Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 – Z56/2017
16) Návrh na zvolenie p. Viliama Slezáka za prísediaceho Okresného súdu v Malackách na obdobie od
23.8.2017 do 22.8.2021- ústne – Z57/2017
17) Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 –
Z58/2017
18)Rôzne
19)Interpelácie a podnety
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok