14. 6. 2012
Riaditeľku MsCSS vymenovali až v opakovanom hlasovaní

Na programe zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky 14. júna bol aj Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Mestského centra sociálnych služieb.

Po abdikácii bývalej riaditeľky MsCSS Daniely Mračnovej (30. 4. 2012) mesto Malacky ako zriaďovateľ centra oznámilo voľné funkčné miesto riaditeľa MsCSS. Obsadené malo byť formou výberového konania. Primátor mesta vymenoval komisiu na posudzovanie žiadostí  uchádzačov. Tí mali predložiť okrem iného aj koncepciu riadenia centra. Nasledovali pohovory komisie s uchádzačmi, ktorými sa overovali schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Vybraní uchádzači potom absolvovali psychologické testy. Na základe výsledkov tohto výberového konania primátor predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie nového riaditeľa MsCSS, a to na vymenovanie Mgr. Melánie Dujsíkovej.

Melánia Dujsíkova sa prišla na zasadnutie MsZ predstaviť:
„Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor sociálna práca. Počas štúdia som inklinovala k oblasti starostlivosti o starých ľudí, a preto aj moja diplomová práca bola na tému sociálno-ekonomické zázemie obyvateľov domovov dôchodcov. Okolnosti však prispeli k tomu, že som pracovala na Okresnom súde v Malackách, kde som pôsobila 4 roky na pozícii probačného a mediačného úradníka. Najdôležitejšou činnosťou pri vykonávaní tejto práce bol v rámci probácie dohľad nad odsúdenými a v rámci meditácie sprostredkovávanie kontaktu a následného vytvárania vhodných podmienok na uzatvorenie dohody medzi poškodeným a obvineným. Bola to teda istá forma sociálnej práce. Potom som bola vymenovaná do funkcie riaditeľky Správy súdu na Okresnom súde v Malackách, kde pôsobím piatym rokom. Táto činnosť znamená organizovanie a riadenie administratívneho a ekonomického chodu súdu….Táto práca ma síce napĺňa, ale naozaj chcem pôsobiť v sociálnej oblasti, a preto sa uchádzam o túto pozíciu.“

Po predstavení sa uchádzačky nasledovala rozprava. Poslanec Juraj Říha upozornil M. Dujsíkovú, že jej práca bude veľmi náročná a poprial jej veľa energie a úsmevu voči klientom centra a občanom mesta. Primátor mesta následne na podnet poslancov vysvetlil priebeh výberového konania. Poslanec Jozef Halcin v tejto súvislosti uviedol, že výberová komisia nemala možnosť oboznámiť sa s koncepciami riadenia centra, ktoré mali uchádzači predložiť a požiadal M. Dujsíkovú o predstavenie svojej koncepcie.

Melánia Dujsíková: „Mojou víziou v rámci sociálnej starostlivosti o odkázaných občanov je hlavne to, aby takýto občan zostával, pokiaľ možno, vo svojom prirodzenom prostredí. Myslím si, že najlepšou cestou mesta, a teda aj tohto centra, je zabezpečovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí a čo najmenej pomoc týmto ľuďom inštitucionalizovať. Myslím si inštitucionalizácia znamená pre mesto aj väčšie náklady. Ďalšou oblasťou, ktorú by som privítala, je čo najlepší kontakt klientov centra so svojimi rodinnými príslušníkmi, a preto je dobré vytvoriť nejaké priestor pre návštevy, myslím tým miestnosť, v ktorej by návštevy mohli načas bývať… Čiže toto je moja priorita, vyjsť v ústrety občanom a nevytvárať sociálne služby podľa toho, čo ponúka zákon, ale podľa toho, čo občania vyžadujú.“

Na záver rozpravy poslanci hlasovali o vymenovaní  M. Dujsíkovej za riaditeľku MsCSS. Za hlasovalo 6 poslancov, proti boli dvaja, zdržali sa štyria. Rokovanie o voľbe riaditeľky bolo pred obedňajšou prestávkou prerušené s tým, že pokračovať bude po obede. Poslanci sa k tomuto bodu vrátili až po prerokovaní dvoch bodov, ku ktorým boli prizvaní hostia. Keďže k voľbe riaditeľky MsCSS pred obedom nebolo prijaté uznesenie, návrhová komisia MsZ navrhla ako ďalší postup poradu členov návrhovej komisie s predsedajúcim a ostatnými poslancami. Po nej sa poslanci opätovne vrátili k hlasovaniu o návrhu na vymenovanie M. Dujsíkovej za riaditeľku MsCSS v Malackách. Predložený návrh podporilo 7 poslancov, proti bol jeden a traja sa hlasovania zdržali. Uznesenie bolo prijaté a tým mestský poslanecký zbor vymenoval Mgr. Melániu Dujsíkovú za novú riaditeľku MsCSS v Malackách. 

– mija/red –

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok