15. 8. 2008
Rekordne krátke zastupiteľstvo

Od úvodných tónov znelky mesta po záver trvalo mimoriadne zastupiteľstvo vo štvrtok 14. 8. iba necelú štvrťhodinku. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov (z celkového počtu 18) a teda bolo uznášaniaschopné. Poslanci si vypočuli návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Malacky v podaní Ing. L. Adamoviča – vedúceho oddelenia ekonomiky.

Poslanci bez diskusie akceptovali i pozmeňovacie návrhy komisie školstva a sociálnych vecí a Mestskej rady a jednohlasne znenie nového VZN schválili. Dokument určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ, v školskom klube detí, v CVČ a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni podľa návrhom riaditeľov týchto zariadení. 

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok