15. 8. 2008
Rekordne krátke zastupiteľstvo

Od úvodných tónov znelky mesta po záver trvalo mimoriadne zastupiteľstvo vo štvrtok 14. 8. iba necelú štvrťhodinku. Zúčastnilo sa ho 16 poslancov (z celkového počtu 18) a teda bolo uznášaniaschopné. Poslanci si vypočuli návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Malacky v podaní Ing. L. Adamoviča – vedúceho oddelenia ekonomiky.

Poslanci bez diskusie akceptovali i pozmeňovacie návrhy komisie školstva a sociálnych vecí a Mestskej rady a jednohlasne znenie nového VZN schválili. Dokument určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ, v školskom klube detí, v CVČ a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni podľa návrhom riaditeľov týchto zariadení. 

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok