13. 11. 2009
Prvý návrh rozpočtu s pripomienkami

Hlavným bodom programu mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol prvý návrh rozpočtu mesta na rok 2010, ktorý je zostavený ako schodkový. Schodok predstavuje sumu 77 456 € (asi 2 333 440 Sk) a bol spracovaný na základe možností a požiadaviek vedúcich útvarov a štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií mesta. K prvému návrhu rozpočtu odznelo na zasadnutí viacero pripomienok, ktoré budú v jeho druhom čítaní zapracované tak, aby bol vyrovnaný. Takýto rozpočet bude poslancom predložený na najbližšom zasadnutí 10. decembra. 

Okrem toho poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na zasadnutí boli predložené štyri alternatívy možnej úpravy niektorých sadzieb dane z nehnuteľnosti. Mestské zastupiteľstvo schválilo prvú alternatívu, ktorá spočíva v ponechaní aktuálnych sadzieb, s pripomienkou týkajúcou sa úpravy sadzby dane zo stavebných pozemkov nachádzajúcich sa v I. pásme na 0,117 % a z pozemkov II. pásma na 0,5 %. Jednotlivé pásma sú určené parcelami.

Posledným bodom rokovania bol  návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta pre roky 2009 – 2017. Aj tento bod programu vyvolal dlhú diskusiu, ktorej dôvodmi bol okrem iného aj dlhý časový horizont, na ktorý by sa zmluva so spoločnosťou Slovak Lines, a. s. mala uzatvoriť. Zastupiteľstvo napokon návrh zmluvy schválilo s mnohými pripomienkami, ktoré vzišli aj z predchádzajúcich zasadnutí komisií.

Napriek tomu, že sa po búrlivých diskusiách na oficiálnom portáli mesta zasadnutia zúčastnila asi desiatka občanov, nikto z prítomných nepredniesol návrh na doplnenie programu zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva.

Text, foto: Simona Šípová

 

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok