19. 2. 2008
Prvé zasadnutie odbornej komisie

V utorok 19. februára sa uskutočnilo prvé zasadnutie odbornej komisie Mestského úradu v Malackách, ktorú vymenoval primátor Jozef Ondrejka s cieľom prípravy projektu odkanalizovania mesta. Účastníkmi zasadnutia boli aj zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a spoločnosti Hydrocoop.

 

Hlavným bodom stretnutia bola analýza súčasného stavu a rozdelenie úloh, ktoré budú smerovať k vzniku projektu. Patrí medzi ne sumarizácia podkladov, doplnenie dokumentácie z pohľadu územného plánovania a finančná analýza, ktorá bude kľúčovým dokumentom na stanovenie výšky finančnej pomoci zo strany Európskej únie. Z pohľadu posudzovania vplyvu na životné prostredie bol v minulom období vypracovaný posudok v rámci prípravy projektu odkanalizovania Záhoria – ak to podmienky výzvy umožnia, oprie sa o nej aj projekt odkanalizovania Malaciek, ktorý bude zaradený medzi tzv. malé projekty. Úlohou pre MsÚ je aj vypracovanie prehľadu majetkovo – právnych vzťahov a návrhu rámcovej dohody o spolupráci medzi Mestom Malacky a BVS, a.s.

 

Mesto očakáva, že na jeseň bude vyhlásená výzva na čerpanie prostriedkov Európskej únie v Operačnom programe životné prostredie, prioritná os Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Predpokladom na podanie žiadosti je vypracovanie projektu s kompletnou územno-plánovacou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Pracovná komisia sa bude stretávať každé dva týždne.

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok