19. 2. 2008
Prvé zasadnutie odbornej komisie

V utorok 19. februára sa uskutočnilo prvé zasadnutie odbornej komisie Mestského úradu v Malackách, ktorú vymenoval primátor Jozef Ondrejka s cieľom prípravy projektu odkanalizovania mesta. Účastníkmi zasadnutia boli aj zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a spoločnosti Hydrocoop.

 

Hlavným bodom stretnutia bola analýza súčasného stavu a rozdelenie úloh, ktoré budú smerovať k vzniku projektu. Patrí medzi ne sumarizácia podkladov, doplnenie dokumentácie z pohľadu územného plánovania a finančná analýza, ktorá bude kľúčovým dokumentom na stanovenie výšky finančnej pomoci zo strany Európskej únie. Z pohľadu posudzovania vplyvu na životné prostredie bol v minulom období vypracovaný posudok v rámci prípravy projektu odkanalizovania Záhoria – ak to podmienky výzvy umožnia, oprie sa o nej aj projekt odkanalizovania Malaciek, ktorý bude zaradený medzi tzv. malé projekty. Úlohou pre MsÚ je aj vypracovanie prehľadu majetkovo – právnych vzťahov a návrhu rámcovej dohody o spolupráci medzi Mestom Malacky a BVS, a.s.

 

Mesto očakáva, že na jeseň bude vyhlásená výzva na čerpanie prostriedkov Európskej únie v Operačnom programe životné prostredie, prioritná os Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Predpokladom na podanie žiadosti je vypracovanie projektu s kompletnou územno-plánovacou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Pracovná komisia sa bude stretávať každé dva týždne.

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok