19. 2. 2008
Prvé zasadnutie odbornej komisie

V utorok 19. februára sa uskutočnilo prvé zasadnutie odbornej komisie Mestského úradu v Malackách, ktorú vymenoval primátor Jozef Ondrejka s cieľom prípravy projektu odkanalizovania mesta. Účastníkmi zasadnutia boli aj zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a spoločnosti Hydrocoop.

 

Hlavným bodom stretnutia bola analýza súčasného stavu a rozdelenie úloh, ktoré budú smerovať k vzniku projektu. Patrí medzi ne sumarizácia podkladov, doplnenie dokumentácie z pohľadu územného plánovania a finančná analýza, ktorá bude kľúčovým dokumentom na stanovenie výšky finančnej pomoci zo strany Európskej únie. Z pohľadu posudzovania vplyvu na životné prostredie bol v minulom období vypracovaný posudok v rámci prípravy projektu odkanalizovania Záhoria – ak to podmienky výzvy umožnia, oprie sa o nej aj projekt odkanalizovania Malaciek, ktorý bude zaradený medzi tzv. malé projekty. Úlohou pre MsÚ je aj vypracovanie prehľadu majetkovo – právnych vzťahov a návrhu rámcovej dohody o spolupráci medzi Mestom Malacky a BVS, a.s.

 

Mesto očakáva, že na jeseň bude vyhlásená výzva na čerpanie prostriedkov Európskej únie v Operačnom programe životné prostredie, prioritná os Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Predpokladom na podanie žiadosti je vypracovanie projektu s kompletnou územno-plánovacou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Pracovná komisia sa bude stretávať každé dva týždne.

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok