21. 3. 2018
Prvé tohtoročné mestské zastupiteľstvo

Vo štvrtok 22. marca bude od 9. hodiny v budove bývalého MsÚ na Radlinského ulici rokovať mestské zastupiteľstvo.
 Materiály na rokovanie – 22. 03. 2018 (.pdf – 28,2 MB)

Priebeh rokovania bude možné naživo sledovať cez www.zastupitelstvo.sk

Návrh programu:
•    Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu,
•    Správa o plnení uznesení MsZ,
•    Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017,
•    Správa z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2016,
•    Správa z kontroly pracovno-právnych vzťahov a výdavkov na odmeňovanie zamestnancov za rok 2016 v ZUŠ Malacky,
•    Správa z kontroly výdavkov ZUŠ Malacky za rok 2016 a kontroly plnenia opatrení v oblasti nakladania s majetkom,
•    Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2017,
•    Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
•    Návrh VZN mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky,
•    Návrh VZN mesta Malacky o určení názvu ulíc na území mesta Malacky,
•    Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra E parc. č. 516 v k. ú. Malacky vo vlastníctve spoločnosti NIKOM, s. r. o., Bratislava v prospech mesta Malacky,
•    Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra E parc. č. 1128
    v  k. ú. Malacky vo vlastníctve rodiny Čtverákovej v prospech mesta Malacky,
•    Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra C parc. č. 5389/10 v k. ú. Malacky vo vlastníctve BVS, a. s., Bratislava, v prospech mesta Malacky,
•    Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 5418/59
    v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech M. Kratochvíla a A. Kratochvílovej,
•    Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. C parc. č. 5418/55
v k. ú. Malacky na ul. Jánošíkova v prospech MUDr. M. Jánoša a MUDr. G. Jánošovej,
•    Návrh na dlhodobý odplatný prenájom Domu smútku a súvisiacich priestorov za účelom prevádzkovania a poskytovania pohrebných služieb v prospech obchodnej spoločnosti IVOS,  
•    Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra C parc. č. 5549 a 3370/2
    v k. ú.  Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech obchodnej spoločnosti ENSTRA, a. s., Žilina,
•    Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra C  parc. č. 4457/1 a registra E parc. č. 1473/5  v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. v Malackách  v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava,
•    Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra E parc. č. 907/2, 907/3, 4130, 4129/1 v  k. ú. Malacky na Ul. R. Dilonga uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava,
•    Návrh na odplatný prevod akcií mesta Malacky v spoločnosti Nemocničná, a. s.,
    v prospech obchodnej spoločnosti ZAR invest, a.s.,
•    Návrh na dlhodobý prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina,
•    Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2018,
•    Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku  mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára, ZŠ Záhorácka a príspevkovým organizáciám MsCSS, AD HOC a MCK,
•    Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2018,
•    Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017,
•    Rôzne,
•    Interpelácie a podnety.

-red-

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok