16. 4. 2020
Profil - Základná škola Záhorácka ulica
Sme školou, ktorá sa snaží maximálne podporovať a rozvíjať potenciál svojich žiakov. Individuálnym prístupom sa snažíme vytvárať optimálne podmienky pre efektívne učenie. Od prvého ročníka ponúkame rodičom a žiakom vyučovanie matematiky Hejného metódou, ktorá v žiakoch rozvíja kreativitu a logické myslenie. V jednej triede ponúkame vyučovanie slovenského jazyka formou SFUMATO.

Snažíme sa:
vytvárať inšpirujúce prostredie pre všetky deti,
podporovať efektívne učenie sa,
rozvíjať životné zručnosti – čitateľskú a finančnú gramotnosť,
prepájať školu so životom.

Naše pevné piliere:
skúsený a zanietený pedagogický zbor, otvorený novým vyučovacím metódam,
zmysluplné hranice pravidiel správania sa,
kvalitný školský vzdelávací program,
preferovanie múdrosti, a nie moci,
tvorivo – humanistické vzdelávanie,
vhodné podmienky pre športové aktivity,
zapájanie rodičov do života školy.

 
Veľký dôraz kladieme na výučbu cudzích jazykov. Od prvého ročníka ponúkame žiakom vyučovanie anglického jazyka. Čitateľskú gramotnosť zvyšujeme od 2. ročníka predmetom Tvorivé čítanie a písanie. Veľký dôraz kladieme i na vedomosti profilových predmetov matematika a slovenský jazyk. V ôsmom a deviatom ročníku delíme jednu hodinu matematiky a slovenského jazyka, aby sme našim žiakom pomohli lepšie zvládnuť testovanie a zlepšili ich pripravenosť na stredné školy. Naši žiaci zaznamenávajú popredné miesta nielen v okresných no i v krajských kolách predmetových olympiád.
 
Vyučovanie v našej škole prebieha v pekných a svetlých triedach. Máme štyri počítačové učebne, modernú knižnicu, jazykové učebne, multimediálnu učebňu, učebňu fyziky, chémie a veľké priestory na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Od piateho ročníka ponúkame žiakom  triedu so športovou prípravou.
 
Okrem kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu pripravujeme školu v prírode už od 1. ročníka. Organizujeme zimnú i letnú školu v prírode, plavecký kurz pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa. Pedagógovia ponúkajú žiakom bohatú ponuku záujmových útvarov. K veľmi obľúbeným aktivitám našej školy patria už niekoľko rokov Imatrikulácia prvákov či Pochod Svetlonosov. 
 
Našim žiakom tiež ponúkame poznávacie zájazdy do krajín EÚ, vydávame svoj vlastný časopis. Je samozrejmosťou, že sa snažíme i zmysluplne využiť voľnočasové aktivity v ŠKD – spoločné návštevy divadelných predstavení, žiaci navštevujú tvorivé dielne, rôzne besedy a veľa času trávia i pobytom na čerstvom vzduchu. 
 
Sme zapojení do projektu modernizácie ďalších učební v spolupráci s mestom Malacky.
 
Vážení rodičia a milí budúci prváci, budeme veľmi radi, ak naša škola sa stane i vašou školou, v ktorej strávite krásne chvíle. Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitkovým učením, spomienky na predkov a zvyky regiónu. 

Základná škola Záhorácka 
Záhorácka 95
riaditeľka: Mgr. Alena Číčelová
tel.: 034/772 3862

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok