16. 4. 2020
Profil - Základná škola Štúrova ulica
Najnovšia, najkrajšia a najmodernejšia škola v Malackách i širokom okolí si za cieľ svojho ďalšieho rozvoja dáva naplnenie novej vízie existencie školy ako vzdelávacej inštitúcie, kde sa deti cítia dobre a bezpečne, sú rešpektované a  kde  vo výchovno–vzdelávacom procese prevažujú aktívne činnosti, ktoré ich bavia a pri ktorých sa učia navzájom  spolupracovať. Vízia vychádza z poznania, že každé dieťa je jedinečné, a preto musí stáť v centre vzdelávania jeho individuálny potenciál a  jeho vzdelávacie potreby.

 
V jednej z tried prvého ročníka plánujeme najmä pre tvorivé, komunikatívne a  sociálne zručné deti  opäť vyučovať systémom uplatňovania prvkov vysoko efektívneho učenia a riadiť sa výchovným princípom Rešpektovať a byť rešpektovaný.

 Vo všetkých triedach I. stupňa zavádzame úplne nový predmet zameraný na rozvoj emocionálnych zručností. Bude  viesť deti k osvojeniu si zručností,  zásadných pre šťastie a spokojný život a ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi aj pri riešení problémov.
 
„Ak naučíme už malé deti, ako zvládať ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti.“

Pre deti zaručujeme:
Vyučovanie prebieha v nadštandardne vybavenom  a architektonicky jedinečnom prostredí. Vo všetkých triedach i učebniach majú vyučujúci k dispozícii dataprojektory a notebooky,  vrátane 6 interaktívnych tabúľ. Samozrejmosťou je najrýchlejšie optické pripojenie na internet a wi-fi pripojenie  v celej škole.
V rámci skorého rozvoja schopností detí v oblasti cudzích jazykov pokračujeme v rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov už od 1. ročníka.
Škola je maximálne otvorená zdravému životnému štýlu a športovým aktivitám. Rozšírené vyučovanie športovej prípravy zameranej na loptové hry máme už od 1. ročníka. Naši žiaci pravidelne dosahujú úspechy v športových súťažiach od okresnej úrovne až po celoslovenskú. 
Zmysluplne sa snažíme využívať voľný čas detí i mimo vyučovania. Organizujeme lyžiarske kurzy, plavecké kurzy, školy v prírode, vianočný jarmok, školskú akadémiu, návštevy kultúrnych predstavení a koncertov, rôzne exkurzie a výlety. Pri škole každoročne pracuje viac ako 30 záujmových útvarov.
Nadštandardne každoročne vydávame plnofarebnú školskú ročenku, ktorú spolu s vysvedčením dostáva  na konci školského roka každý žiak. 
Školský klub detí ponúka v uvoľnenej a tvorivej atmosfére mnoho ďalších možnosti rozvoja individuality dieťaťa. Prevádzku ŠKD máme od 6.00 h až do 18.00 h. 

Základná škola Štúrova
Štúrova 142/A
 
riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster
tel.: 034/772 24 68 
       0918 382 611


Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok