16. 4. 2020
Profil - Základná škola Dr. Jozefa Dérera
Vízia Základnej školy Dr. J. Dérera stojí na úsilí o kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby podporoval rozvoj osobnosti každého žiaka. 

Kladieme dôraz na prehlbovanie čitateľskej gramotnosti –  integrálnej súčasti všetkých vyučovacích predmetov. Zameriavame sa na rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tie sa spájajú s objavovaním, skúmaním okolitého sveta a experimentovaním v ňom. Vzostup kompetencií podporujeme na II. stupni individuálnym prístupom na delených vyučovacích hodinách nielen cudzích jazykov, informatiky, techniky, ale aj ich využitím vo vyučovaní literatúry, matematiky, chémie, fyziky, biológie či geografie. Anglický jazyk, resp. prvý cudzí jazyk, sa deti začínajú učiť od 2. ročníka; v 7. ročníku ponúkame vyučovanie nemeckého alebo ruského jazyka. 
 
Sústreďujeme sa na posilňovanie regionálnej výchovy, podporujeme vytváranie historického povedomia žiakov. Rozvíjame zážitkové vyučovanie. Pripravujeme pre žiakov zaujímavé exkurzie, návštevy divadelných predstavení a koncertov, besedy, tvorivé dielne, spolupracujeme s ďalšími inštitúciami na realizácii edukačných programov. Organizujeme školy v prírode, lyžiarsky kurz či plavecký výcvik. Žiaci si môžu vybrať aj z bohatej ponuky záujmových útvarov rôzneho zamerania. Cielime tak k sprostredkovaniu jedinečných zážitkov žiakom, k rozvíjaniu ich sociálnych kompetencií a k podnecovaniu učiť sa. 
 
Žiaci 1. a 2. ročníka sa učia v  priestoroch samostatných budov, čo uľahčuje ich adaptáciu na školské prostredie. Priestory využíva aj školský klub detí. Ten poskytuje deťom I. stupňa zmysluplné využitie voľného času: spoločné hry, športové aktivity, výtvarné tvorenie,  návštevy kultúrnych podujatí, podujatia v adventnom období.  Pre deti sa organizuje karneval, diskoopekačka či Strašidelná Dérerka. Činnosť v školskom klube detí sa uskutočňuje pred vyučovaním (od 6.00 h do 7.45 h) a popoludní (od 11.40 h do 17.30 h). 
 
Významné miesto tvorí práca s nadanými žiakmi. Zúčastňujeme sa na predmetových olympiádach, na rôznych literárnych a výtvarných súťažiach i športových podujatiach. Žiaci sa zapájajú do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS, celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko a Expert. Svoju tradíciu má školská šachová liga i účasť na športových podujatiach (Večerný beh zdravia, Malacká X, Športové hry malackej mládeže, Putovný pohár MDD v šachu). Naši žiaci pod vedením pedagógov získavajú ocenenia nielen v okresných či krajských kolách, ale i na celoslovenskej úrovni. Úspešní žiaci sú odmenení na slávnostnej školskej akadémii v závere školského roka.  
 
Medzi ukazovatele kvality vzdelávania patria i výsledky externých testovaní žiakov 5. a 9. ročníka. Dlhodobo dosahujeme výsledky presahujúce celoslovenský priemer. O snahe vzdelávať žiakov kvalitne svedčí aj vysoký počet našich absolventov prijatých na osemročnú formu gymnaziálneho štúdia, bilingválne štúdium, maturitné študijné odbory a v ostatnom čase i na duálne vzdelávanie.

ZŠ Dr. Jozefa Dérera 
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
tel.: 034/772 22 81 
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok