15. 3. 2011
Proces prideľovania bytov ukončený

Proces prideľovania nájomných bytov Pri Maline sa skončil 9. marca, keď zasadala komisia zložená z deviatich členov. Z nich štyria boli zamestnanci MsÚ, dvaja poslanci – z toho jeden lekár, jeden člen zastupujúci záujmy zdravotne postihnutých občanov, jeden zástupca skupiny seniorov a právnička mesta. Ako prísediaca sa rozhodovania komisie mala zúčastniť aj hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová, ktorá sa však pre chorobu ospravedlnila. 

Táto komisia odporučila primátorovi mesta prideliť byty 110 záujemcom. Spomedzi 218 podaných žiadostí len 117 žiadateľov splnilo stanovené podmienky na pridelenie nájomného bytu. Okrem nich bola udelená jedna výnimka z trvalého pobytu, pretože ťažko zdravotne postihnutý žiadateľ spĺňal podmienky Prílohy č. 1 VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi, kde sa definujú ochorenia, pri ktorých žiadateľ má nárok na byt aj pri nesplnení niektorej z ostatných podmienok. Jeden byt komisia navrhla prideliť v zmysle zákona 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd.

Primátor mesta Jozef Ondrejka sa s odporúčaniami komisie stotožnil a bez pripomienok ich v plnej miere akceptoval. Keďže nových nájomných bytov je 110 a vyhovujúcich žiadateľov 119, zvyšných 9 zostáva zaradených do poradovníka vytvoreného osobitne pre tieto nájomné byty v zmysle VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi.

Mesto Malacky v tých dňoch pripravuje vyrozumenia všetkým žiadateľom (úspešným aj neúspešným), avšak nájomné zmluvy s nimi bude môcť uzatvoriť až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a po zápise novostavieb do katastra nehnuteľností. Kolaudačné konanie sa začalo 11. marca, ústne konanie je stavebným úradom nariadené na 5. apríla. Ak proces prebehne hladko, kolaudačné rozhodnutie by mohlo byť vydané asi o mesiac, teda začiatkom mája. Právoplatnosť však nadobudne až po uplynutí 15-dňobej odvolacej lehoty. Vedenie mesta v závislosti od týchto skutočností očakáva, že nájomné zmluvy s budúcimi nájomníkmi bude možné uzatvoriť približne koncom mája.

Malacky dostali zo ŠFRB úver na výstavbu nájomných bytov pri úrokovej sadzbe 1 % a nenávratný finančný príspevok. Za tieto prostriedky Pri Maline pribudlo 110 bytových jednotiek – päť bytových domov po 22 jednoizbových a dvojizbových bytov. Byty budú sčasti určené mladým rodinám vo veku menej ako 35 rokov, sčasti zdravotne ťažko postihnutým občanom, pre ktorých bude pripravených päť bezbariérových bytov, ale aj iným skupinám podľa presne určených kritérií. Nájomný vzťah chce mesto uzatvárať najviac na tri roky. Charakter nájomných bytov pritom musí zostať zachovaný počas tridsiatich rokov od kolaudácie, čo značí, že v tomto období nie je možné zo strany mesta byty predať. Jednou z podmienok pridelenia bytu bolo preukázanie solventnosti žiadateľov zložením finančnej zábezpeky vo výške šesťmesačného nájomného pre prípad straty schopnosti platenia nájomného pred podpisom nájomnej zmluvy.

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok