23. 10. 2009
Prípitok na schválenú žiadosť o grant na kanalizáciu

Októbrové zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva prinieslo schválenie všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku verejných detských ihrísk a prijatie uznesenia týkajúceho sa návrhu na schválenie riadiacej skupiny k príprave a spracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta na roky 2010 – 2013.

Najviac diskutovanými bodmi boli návrh zámeru prevodu obchodného podielu mesta v Progrese Malacky, spol. s r. o. a návrh zadania pre územný plán zóny Veľkomoravská. Poslanci návrh zámeru prevodu 60 %-ného podielu mesta napokon schválili. Nasledovať bude pravdepodobne verejná obchodná súťaž. Hlavným dôvodom prevodu podielu je neschopnosť Progresu Malacky, spol. s r. o. konkurovať veľkým spoločnostiam.

Návrh zadania pre územný plán zóny Veľkomoravská pojednáva o štúdii vypracovanej súkromnou spoločnosťou na základe požiadaviek vlastníkov pozemkov na Veľkomoravskej ulici. Pozemky v rámci prerokovávaných zmien a doplnkov územného plánu menia svoje funkčné využitie z bytových na rodinné domy. Poslanci uložili mestskému úradu zabezpečiť ponuku na spracovanie návrhu územného plánu zóny a tiež uzavrieť s vlastníkmi pozemkov dohodu o prefinancovaní nákladov na územný plán zóny podľa vybranej ponuky spracovateľa.

Okrem toho poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh prevodu nehnuteľnosti od Ministerstva obrany SR v prospech mesta. Ide o komunikáciu – prístupovú cestu k odpadovému dvoru na Hlbokej ulici. Kúpna cena za prebytočný majetok štátu predstavuje 2 634,06 € (79 353,69 Sk). Prijatý bol tiež návrh na prenájom škvarového ihriska medzi Rehoľou menších bratov Františkánov a mestom. Prenájom potrvá 5 rokov, počas ktorých má mesto v pláne podporiť činnosť futbalových klubov.

V závere zasadnutia porušil primátor Jozef Ondrejka svoje zásady a spoločne s prítomnými poslancami si pripil na enormné úsilie pracovníkov MsÚ, ktorí vložili energiu do veľkého projektu Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Žiadosť mesta o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie vo výške 13 928 550,76 € bola schválená v plnom rozsahu.

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého hlavným bodom bude návrh rozpočtu pre nasledujúci rok, sa uskutoční 12. novembra o 17.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ.

Text, foto: Simona Šípová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok