22. 3. 2018
Prijímanie detí do materskej školy
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019 je k dispozícii na každom elokovanom pracovisku alebo na webovej stránke MŠ https://msmalacky.edupage.org/ od 1. apríla do 29. apríla.
Vyplnené žiadosti o prijatie, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa, sa odovzdávajú v kancelárii riaditeľky MŠ od 30. apríla do  31. mája. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.
Každá žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si zákonný zástupca overí prijatie dieťaťa. Zoznam bude zverejnený na webovej stránke MŠ v čase od 1. do 8. júna.  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa osobne vydávajú  v dňoch 18. júna a 19. júna v kancelárii riaditeľky MŠ na elokovanom pracovisku Štúrova.  Zákonný zástupca  pri preberaní rozhodnutia predloží občiansky preukaz.

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
Žiadosť o prijatie dieťaťa s identifikovanými ŠVVP musí zákonný zástupca  predložiť aj s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, treba priložiť aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Legislatíva umožňuje prijatie dieťaťa so ŠVVP, avšak neustanovuje to ako povinnosť.  Deti so ŠVVP sa v MŠ prijímajú, ak má škola vytvorené podmienky (materiálne, personálne, priestorové), prípadne ak ich bude schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť.
Deťmi so ŠVVP sú deti so zdravotným znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s nadaním.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
•    spravidla dieťa od 3 do 6 rokov veku,
•    dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
•    dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
•    dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré:
•    dovŕšilo 5. rok veku,
•    s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak záujem prekračuje kapacitu materskej školy, prednostne sa prijímajú:
•    deti s trvalým pobytom v meste Malacky a zároveň trvalým pobytom aspoň jedného rodiča v meste Malacky
a)  deti od 3 rokov podia dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu,
  b) deti vo veku 2 – 3 rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.

Dieťa musí ovládať:
•    hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík)

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o skončení tejto dochádzky.
Dieťa sa do  MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka (ak je voľná kapacita školy).

MŠ Malacky
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok