22. 3. 2018
Prijímanie detí do materskej školy
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019 je k dispozícii na každom elokovanom pracovisku alebo na webovej stránke MŠ https://msmalacky.edupage.org/ od 1. apríla do 29. apríla.
Vyplnené žiadosti o prijatie, podpísané obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa, sa odovzdávajú v kancelárii riaditeľky MŠ od 30. apríla do  31. mája. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.
Každá žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si zákonný zástupca overí prijatie dieťaťa. Zoznam bude zverejnený na webovej stránke MŠ v čase od 1. do 8. júna.  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa osobne vydávajú  v dňoch 18. júna a 19. júna v kancelárii riaditeľky MŠ na elokovanom pracovisku Štúrova.  Zákonný zástupca  pri preberaní rozhodnutia predloží občiansky preukaz.

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
Žiadosť o prijatie dieťaťa s identifikovanými ŠVVP musí zákonný zástupca  predložiť aj s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, treba priložiť aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Legislatíva umožňuje prijatie dieťaťa so ŠVVP, avšak neustanovuje to ako povinnosť.  Deti so ŠVVP sa v MŠ prijímajú, ak má škola vytvorené podmienky (materiálne, personálne, priestorové), prípadne ak ich bude schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť.
Deťmi so ŠVVP sú deti so zdravotným znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s nadaním.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
•    spravidla dieťa od 3 do 6 rokov veku,
•    dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
•    dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
•    dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré:
•    dovŕšilo 5. rok veku,
•    s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak záujem prekračuje kapacitu materskej školy, prednostne sa prijímajú:
•    deti s trvalým pobytom v meste Malacky a zároveň trvalým pobytom aspoň jedného rodiča v meste Malacky
a)  deti od 3 rokov podia dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu,
  b) deti vo veku 2 – 3 rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.

Dieťa musí ovládať:
•    hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík)

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o skončení tejto dochádzky.
Dieťa sa do  MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka (ak je voľná kapacita školy).

MŠ Malacky
Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok