4. 2. 2014
Prihlášky do MŠ vydávajú od 15. 2.

Riaditeľka materskej školy v Malackách oznamuje rodičom detí predškolského veku, že prihlášky/žiadosti na školský rok 2014/2015 sa budú vydávať pre všetky  budovy (Bernolákova, Hviezdoslavova, Jána Kollára, Rakárenská  a Štúrova) na riaditeľstve MŠ – Ul. Jána Kollára 896, Malacky od 15. 2. 2014  do 15. 3. 2014.

Prípadne na webe : www.msmalacky.edupage.org

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (vyplnenú prihlášku  s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa na prihláške a podpisom rodiča) je možné odovzdať  na riaditeľstve MŠ do 21. 3. 2014. Žiadosť si podávajú aj rodičia detí, ktoré neboli prijaté do MŠ v minulom školskom roku (2013/2014)!

Kritériá prijímania detí do materskej školy pre šk. rok 2014/2015

Podmienky prijatia dieťaťa v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole a jej zmeny č. 308/ 2009 sú nasledovné :

1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov, výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


Deti sa do MŠ pre školský rok 2014/2015 budú prijímať v poradí podľa dátumu narodenia.

-mš-

 

 

 

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok