2. 4. 2013
Preventívna jarná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava a MsÚ Malacky vyzývajú občanov na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území Bratislavského kraja v období od 1. apríla do 15. mája 2013.

Podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je jedným z opatrení  na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení regulácia živočíšnych škodcov. Opatrenia podľa tohto zákona vykonávajú všetky fyzické osoby, právnické osoby i obce.

1. Obce vykonávajú deratizáciu v objektoch vo svojej správe alebo svojom majetku.
2. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov. Deratizáciu uskutočnia prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.
3. Fyzické osoby – občania vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizáciu môžu vykonávať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, oddelenie územného rozvoja a životného prostredia. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, príp. správcovia:  zariadení spoločného stravovania, zdravotníckych  zariadení, obchodných  a podnikateľských prevádzok, školských a predškolských zariadení, prevádzkových a administratívnych budov, obytných domov, rodinných domov – v prípade chovu hosp. zvierat, kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových objektov, vojenských objektov.

Myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Pretože disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Aby sa tomu predišlo, a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej 2x ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

– RÚVZ/ OÚRŽP MsÚ Malacky –

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok